Program PS/SPOLU 2020 – zhrnutie

Na program PS/SPOLU (ďalej len “progresívci”) sa veľmi dlho čakalo. Progresívci totiž dlhodobo prichádzali s rôznymi víziami a nápadmi, ktoré však často boli brané skepticky, keďže pôsobili naivne. Mnohí preto očakávali, že progresívci vo svojom programe vysvetlia, ako konkrétne by svoje riešenia chceli realizovať. Žiaľ, tieto očakávania naplnené neboli. Program progresívcov má takmer 250 strán, ale návrhy progresívcov rozšíril skôr do šírky ako do hĺbky. Inak povedané, program progresívcov priniesol veľa nových nápadov, no len málo nových vysvetlení, ako tieto nápady realizovať.

Keďže nie každý má čas na čítanie 250-stranového programu, najpodstatnejšie návrhy z neho som zosumarizoval a okomentoval v sérii 8 článkov. A pre tých, ktorí nemajú čas ani na čítanie týchto článkov píšem práve tento článok, v ktorom zhŕňam už zhrnuté sekcie ich programu.

Vzdelávanie: múdre a inovatívne Slovensko

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU: „Vzdelávanie: Múdre a inovatívne Slovensko“.

Už v tejto kapitole je možné vidieť 3 princípy, ktoré sa vinú prakticky celým zvyškom programu progresívcov:

1) Množstvo prázdnych a idealistických fráz, s ktorými by prakticky každá politická strana súhlasila. Napríklad:

“Vzdelávanie, veda a inovácie musia pripraviť ľudí aj spoločnosť na rýchle a komplexné zmeny blízkej budúcnosti. Len spoločnosť v pohybe schopná pružne reagovať na nepredvídané okolnosti môže rozkvitať.”

“Krízu systému, ktorej čelíme, premeníme na príležitosť. Vzdelávanie, tvorivosť a inovácie dáme do centra našej pozornosti a posunieme Slovensko medzi európsku špičku. Budeme so svetom súťažiť hlavou, nie nízkymi mzdami.”

2) Idealizovanie štátu. Na trhu (zvyčajne s bremenom masívnych štátnych zásahov) existujú nejaké problémy. No podľa nich keď budú trh (viac) ovplyvňovať múdri a čestní úradníci a politici, problém to automaticky vyrieši alebo aspoň zmierni. Napríklad:

“Budeme pokračovať v podpore investícií do výskumnej infraštruktúry na základe princípu podpory investícií pre tých najlepších a do inštitúcií, ktoré sa snažia byť medzinárodne významné.”

Čiže trh podľa progresívcov z nejakého dôvodu nie je dobrý v podpore “investícií pre tých najlepších”, ale keď o rozdelení časti peňazí budú namiesto trhu rozhodovať politici a úradníci, tak sa situácia zlepší. Pravdou je samozrejme presný opak – trh má v podpore investícií pre najlepších samokorekčné mechanizmy, vďaka ktorým má tendenciu byť oveľa efektívnejší ako štát. Hlavnými mechanizmami sú zisk a strata. Keď je napríklad nejaký človek dobrý v nachádzaní hodnotných investícií, prirodzene mu rastie zisk, vďaka čomu môže v budúcnosti investovať ešte viac. Výsledkom je tak pozitívny začarovaný kruh, z ktorého má výhody nie len daný človek, ale aj iní spotrebitelia, zamestnanci a podnikatelia. Tomu napomáha aj to, že súkromní podnikatelia musia ísť “s kožou na trh”, čiže znášať nie len zisky, ale aj prípadné straty.

Naproti tomu politici a úradníci, ktorí rozhodujú o štátnych “investíciách” nemajú oproti investorom na trhu žiadnu výhodu. Aj keby teda boli rovnako efektívni ako spomínaní súkromní investori, takéto investovanie by bolo stratou peňazí už len v dôsledku administratívnych nákladov potrebných na vybranie daní na takéto investície. No politici a úradníci nie sú rovnako efektívni – chýbajú im práve skúsenosti a znalosti, ktoré podnikatelia (ktorým zobrali peniaze na daniach) museli nadobudnúť, aby mohli byť vo svojom podnikaní úspešní. Štátne investovanie tak je v sumáre vždy stratou. Inak povedané, o čo viac investuje štát, o to menej reálnych inovácií, po ktorých je skutočný dopyt, sa uskutočňuje.

3) Viac peňazí daňovníkov ako všeliek – progresívci v mnohých prípadoch ako riešenie problémov navrhujú jednoducho viac štátnych výdavkov. To samozrejme v konkrétnych prípadoch môže pomôcť, no keďže štát nemá žiadne peniaze okrem tých, ktoré vyberie na daniach, zákonite to znamená vyššie dane na iných miestach. Napríklad:

“Podporíme existenciu samostatných a silných športových zväzov a zriadenie strešnej organizácie športu.”

“Podporíme masový šport, šport na školách a šport telesne znevýhodnených športovcov. Zavedieme športové poukazy pre deti od 6 do 14 rokov. Šport tak získa dopyt a reálny zdroj financovania „zdola“ – od rodičov detí.”

Objem daní plynúcich do školstva na Slovensku sa pritom dlhodobo a významne zvyšuje, no vzdelávanie sa zhoršuje. Zjavne viac peňazí nestačí, pokiaľ je školstvo zle spravované:

Zdravé Slovensko

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Zdravé Slovensko“.

Idealizácia štátu v tejto kapitole dosahuje až absurdnú úroveň:

“Riadenie nemocníc je zväčša neefektívne. Štát ich necháva opakovane sa zadlžovať a postupne sa rozpadať. Sme presvedčení, že v mene základnej úlohy štátu zabezpečovať zdravotnú starostlivosť si nemôžeme dovoliť rezignovať na štátne nemocnice, ich manažment a hospodárenie.”

Čiže keďže zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti je “základnou úlohou štátu”, tak štát musí vlastniť nemocnice. Čo na tom, že v mnohých krajinách štát nemocnice nevlastní a zdravotná starostlivosť tam funguje oveľa lepšie ako na Slovensku. Napríklad v Holandsku je podľa progresívcov zjavne anarchia.

Progresívci by tiež chceli zlepšiť zdravie ľudí tým, že ich budú poučovať za ich vlastné peniaze, či už propagačnými kampaňami, alebo tým, že (ešte viac) zdania “nezdravé” veci. Napríklad:

“Budeme strategicky propagovať zdravý životný štýl a zavedieme ucelený projekt výchovy obyvateľov k starostlivosti o zdravie. Posilníme kapacitu poradní zdravia.”

“…kampane proti fajčeniu alebo pitiu alkoholu na verejnosti, zdanenie nezdravých jedál.”

Zdraviu ľudí pritom vo všeobecnosti nepomáha centrálne plánovanie, ale naopak, ekonomická sloboda:

Životné prostredie, klimatická kríza a energetika 

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Životné prostredie, klimatická kríza a energetika“. 

Táto kapitola je založená na hystérii a už na začiatku prináša strašenie:

“Spoločnosť čelí globálnym krízam ohrozujúcim život na Zemi – kríze klimatickej a kríze poklesu biologickej rozmanitosti. Sú dôsledkom nárastu populácie, zvýšenej spotreby a ničenia prírodných ekosystémov.”

Pravdou je však presný opak, žiadna katastrofa ľudstvu nehrozí. Naopak, život na Zemi sa v sumáre dlhodobo zlepšuje. Viac o tejto téme som napísal v článku „Nekritický boj proti klimatickým zmenám narobí viac škôd ako úžitku“. No progresívci nedbajú na realitu a v boji proti nafúknutým problémom sú ochotní spraviť “všetko”, čiže napríklad aj zaviesť totalitnú diktatúru. Keď všetko, tak všetko:

“Klimatická kríza predstavuje najväčšiu výzvu, ktorú ľudstvo v súčasnosti musí riešiť. Považujeme za nevyhnutné spraviť všetko preto, aby bolo otepľovanie obmedzené na maximálne 1,5 °C.“

Podobne progresívci bojujú s nafúknutým problémom (ako som popísal v článku „Viac odpadu vo svete problémom nie je. Boj proti nemu môže byť“) aj v prípade nakladania s odpadmi. Progresívci chcú dotovať recykláciu odpadov ešte viac, ako je tomu dnes. Napríklad:

“Zvážime fiškálne a iné možnosti podpory pre vybrané výrobky z recyklovaných materiálov. Odborné kritériá na zaradenie výrobku na zoznam produktov z recyklovaných materiálov(…).”

“Urýchlime zavádzanie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského, predovšetkým v mestách.”

“V rámci povinného zeleného obstarávania zabezpečíme, aby štátna správa nakupovala určitý podiel výrobkov z recyklovaných materiálov.”

Ako som však popísal v spomínanom článku, dotovanie recyklácie, obzvlášť na úkor budúcich generácií, môže len zvyšovať a nie znižovať drancovanie zdrojov.

Podobne ako pri zdravotníctve, aj pri životnom prostredí je kľúčová a prospešná ekonomická sloboda:

Kultúra, cirkev, národnostné menšiny

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Kultúra, cirkev, národnostné menšiny“. 

Budete platiť budovanie brandingu krajiny a kultúrnej identity

Progresívci chcú z peňazí daňovníkov podporovať aj také absurdné veci, ako budovanie “moderného brandingu krajiny” alebo “kultúrnej identity”:

“Chceme, aby Slovensko bolo krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa stane integrálnou súčasťou brandingu krajiny a bude hrať dôležitú a kľúčovú úlohu pri diplomatických aktivitách”

Progresívci chcú podporovať aj značku “Slovak Institute”, stratégiu “Good Idea Slovakia” a rôzne iné veci. Ide však o pomýlenie si príčiny s následkom. Dobré meno krajiny sa buduje tým, že ľudia v danej krajine vytvárajú užitočné a zaujímavé veci, ktoré sa uplatnia vo svete. Snaha zlepšiť meno krajiny tým, že ju bude štát za peniaze daňovníkov ospevovať je kontraproduktívna. O čo viac peňazí totiž štát míňa na takéto aktivity, o to menej peňazí zostáva daňovníkom na budovanie projektov, o ktoré je v zahraničí reálny záujem.

https://www.instagram.com/p/BpnER9lAnrC/

Štátne nezávislé médiá

Ďalším oxymoronom, ktorý navrhujú progresívci, je štátna podpora “nezávislej” žurnalistiky. Nič totiž nemôže byť menej nezávislé ako aktivity, ktoré závisia na štátnej podpore, a teda na momentálnych rozmaroch politikov. Aj keby náhodou daná žurnalistika fungovala presne podľa predstáv progresívcov, ak sa raz v budúcnosti dostane k moci Kotleba, alebo nejaký Ficov nástupca, predstavy progresívcov o nezávislej žurnalistike sa v tom momente rozplynú.

Spravodlivosť

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Spravodlivosť“. 

Táto časť je asi najhoršia svojou prázdnotou a je najmä plná prázdnych, marketingových rečí, ako napríklad:

“Našou víziou pre výrazné zlepšenie stavu justície a zvýšenie dôvery ľudí je kvalitná a dostupná služba spravodlivosti, otvorená a dôsledne kontrolovaná prokuratúra a ochrana dôležitých občianskych a štátnych záujmov.”

No aj to je lepšie ako zlé návrhy. A minimálne o jeden v programe progresívcov nie je núdza:

“Navrhneme povinnosť preukázať pôvod majetku pre osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia sa do závažnej trestnej činnosti a pre politicky exponované osoby, a to vtedy, keď takáto osoba nedokáže preukázať majetok v hodnote vyššej ako 50 000 eur.”

V boji proti korupcii ide o vyliatie vaničky aj s dieťaťom. Zavádza totiž fakticky prezumpciu viny, keďže už len v prípade samotného dôvodného podozrenia môžu osoby prísť o svoj majetok.

Bezpečnosť a obrana 

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Bezpečnosť a obrana“.

Aj táto časť je (našťastie) najmä plná prázdnych fráz. No obsahuje tiež 2 dôležité, no negatívne veci:

1) Podpora centralizácie obrany na úrovni EÚ – toto je vzhľadom na členstvo SR v NATO zbytočné. A vzhľadom na neslávnu históriu EÚ ohľadom dodržiavania dohodnutých pravidiel je to tiež hlúpe a potenciálne nebezpečné.

2) Podpora navýšenia rozvojovej pomoci pre chudobnejšie krajiny – toto je rovnako hlúpy nápad, keďže rozvojová pomoc často robí viac škôd ako úžitku, a môže viesť dokonca k takým veciam ako je rozvrat tamojších ekonomík alebo k upevňovaniu diktátorských režimov. Prosperitu navyše ako vieme nebudujú dotácie, ale ekonomická sloboda.

Hybridné hrozby a dezinformácie

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Hybridné hrozby a dezinformácie“.

V tejto kapitole progresívcov okrem iného chcú, aby štát systematicky bojoval proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Progresívci by okrem iného chceli vybudovať “Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie”. Žiaľ, problém je v tom, že aj keby takéto centrum fungovalo presne podľa predstáv progresívcov, keď sa raz dostane k moci nejaký nasledovník Fica, alebo kotlebovci, tak také centrum bude využívané na šírenie dezinformácií a nie boj proti nim. Nehovoriac o tom, že samotní progresívci prispievajú k šíreniu alebo upevňovaniu rôznych dezinformácií, či už ide o hystériu ohľadom klimatických zmien, alebo o dávno prekonané ekonomické omyly (viď prakticky ľubovoľnú kapitolu programu progresívcov). Takýto úrad nie je len zbytočný, ale predstavuje aj reálne riziko pre slobodu jednotlivca.

Progresívci chcú tiež podporovať “investigatívnu žurnalistiku” z peňazí daňovníkov. No tam opäť ostávajú problémy popísané vyššie. A ak by také centrum existovalo už dnes, za vlády Smeru, tak by napríklad v prípade vraždy Jána Kuciaka pravdepodobne chŕlilo informácie o tom, ako v tom má prsty Soros.

Zahraničné veci

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Zahraničné veci“.

V tejto kapitole progresívci šíria mýty či dezinformácie o tom, ako by presun právomocí členských štátov na úrovni EÚ pomohol malým štátom. Zároveň progresívci podporujú aj niektoré konkrétne a mimoriadne škodlivé návrhy Európskej únie. Jedným z nich je tzv. Sociálny pilier. Ten by viedol k harmonizácii sociálnych štandardov, ako je napríklad európska minimálna mzda, alebo prísnejšie regulácie pracovného práva. Takéto návrhy síce môžu znieť dobre, no v skutočnosti uškodia najmä tým, ktorým majú pomôcť, t.j. nízkopríjmovým osobám.

Progresívci podporujú aj systematické zväčšenie morálneho hazardu na úrovni EÚ. Podporujú totiž aj bankovú úniu (takže napr. aj zdravé slovenské banky majú ručiť za nezdravé grécke alebo talianske banky) a fiškálnu úniu (takže zodpovedne hospodáriace štáty by doplácali na nezodpovedne hospodáriace štáty):

Zamestnanosť, sociálne veci a rodina

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Zamestnanosť, sociálne veci a rodina“.

V tejto kapitole sa progresívci ohľadom zvyšovania výdavkov odtrhli z reťaze a daňovníkom chcú ich vlastné peniaze rozhadzovať na všetky strany. Ide navyše aj o také absurdné návrhy ako napríklad medializovaný sabatikal, v rámci ktorého by si mohol zamestnanec zobrať voľno 6 až 12 mesiacov ako poistku proti “vyhoreniu”. Čo na tom, že ten sabatikal si v konečnom dôsledku aj tak zaplatí cez vyššie dane alebo odvody, takže bude musieť v sumáre pracovať viac.

Progresívci tiež chcú bojovať napríklad aj proti práci na dohodu, práci cez agentúry dočasného zamestnávania a proti formálnym živnostníkom, ktorí sú reálne zamestnancami. Takéto spôsoby zamestnávania síce nie sú optimálne, ale sú len reakciou na vysokú regulačnú a daňovo-odvodovú záťaž, ktorá existuje pri štandardnom pracovnom pomere. Potláčanie týchto alternatívnych foriem zamestnávania tak môže pracujúcim len uškodiť.

Rozvoj regiónov a verejná správa

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Rozvoj regiónov a verejná správa“.

Progresívci by chceli viac alebo efektívnejšie dotovať cestovný ruch. Tento populárny nápad však je vyloženým nezmyslom, keďže je to len dotovanie podnikateľov z daní iných podnikateľov a zamestnancov. O čo viac tak štát stimuluje cestovný ruch, o to viac brzdí ostatné odvetvia ekonomiky, ktoré na to musia doplácať vo forme vyšších daní.

Progresívci sú tiež veľkými zástancami vyrovnávania regionálnych rozdielov, čo je však podobný nezmysel. V prvom rade, keď odhliadneme od prázdnych rečí:

https://www.instagram.com/p/BrpnuuvgsAp/

Ide o veľmi jednoduchú vec – podporovanie ľudí v tom, aby žili tam, kde sa žije zle. A hlavne – tento prístup nefunguje. Prosperitu vytvára produktivita a nie dotácie. Vyrovnávanie regionálnych rozdielov zlyháva prakticky všade a vyrovnať regionálne rozdiely sa napriek obrovským dotáciám nepodarilo za takmer 30 rokov ani medzi bývalým východným a západným Nemeckom:

Financie, ekonomika, štát bez oligarchov

Článok o programe Progresívneho Slovenska/SPOLU kapitole „Financie, ekonomika, štát bez oligarchov“. 

Tu sa ukazuje ekonomické diletantstvo progresívcov v plnej miere. Progresívci chcú zvýšiť rôzne existujúce dane a zaviesť nové. Progresívci by chceli napríklad zdaniť “nezdravé” jedlá a nápoje, ťažbu dreva, bilbordy, hazard, alebo digitálne služby od Googlu, Amazonu a podobne. Prístup progresívcov ohľadom zvyšovania daňovej záťaže však je buď nekonečne naivný, alebo vyložene klamlivý:

“Nechceme od ľudí vyberať viac peňazí na daniach alebo odvodoch. Budeme meniť iba daňový mix, nie celkové daňové zaťaženie.”

Veľké množstvo výdavkov, ktoré progresívci chcú zaviesť, totiž nie je možné financovať bez zvýšenia daní. Obzvlášť, keď progresívci chcú aj “zdaňovať do zásoby”, čiže vybrať viac daní ako štát minie, aby sa vytvorila rezerva, aby mohol štát ekonomiku stimulovať v čase krízy. To, že štátne stimuly ekonomike viac škodia ako pomáhajú, a že vyššie dane navyše zvýšia pravdepodobnosť krízy je vedľajšie.

Progresívci chcú tiež bojovať aj proti daňovej konkurencii v EÚ, keďže chce harmonizovať, alebo podľa ich vyjadrenia “koordinovať” daňovú politiku v rámci EÚ. To zrejme v konečnom dôsledku znamená, že budú stanovené minimálne sadzby daní a žiaden štát nebude môcť mať nižšiu daňovú sadzbu. Podobne sú harmonizované niektoré dane v EÚ už dnes, no ide “len” o DPH a spotrebné dane.

Záver

Progresívci chcú jednoznačne implementovať a roztočiť na Slovensku tzv. „socializmus s ľudskou tvárou“. Vo všetkých navrhovaných odvetviach vidíme buď idealizáciu štátu, zvyšovanie daní, vznik nových úradov či ministerstiev, dotácie na všetky strany, a naopak frontálny útok na živnostníkov a dohodárov. Sú navyše zástancovia silnej centralizácie Európskej únie, čo predstavuje postupné odnímanie kompetencií a ich presúvanie k byrokratom do Bruselu.

Táto strana je zosobnením všetkých najškodlivejších ľavicových riešení, ktoré v poslednej dekáde niekde zazneli. V prípade, že by sa dostali k moci a mohli naplno realizovať svoj program, bolo by to doslova pohromou pre slovenskú ekonomiku a hlavne voľný trh a osobné slobody jednotlivcov.

6,489 celkovo návštev, 20 návštev dnes

pošli na vybrali.sme.sk

4 odpovedí

 1. Avatar
  december 04, 2019

  Je to super program, skoda ze nie je cas sa vyjadrit k nezmyslom v clanku. Sranda ako si autor doplna svoje chcene dojmy prostrednictvom „to zrejme znamena….“ atd. Drzim palce!

  Thumb up 5 Thumb down 10

  Odpovedať

  • Avatar
   december 09, 2019

   autor ma na to silne data nie domnienky, ziadne nezmysly

   Thumb up 9 Thumb down 4

   Odpovedať

 2. Avatar
  január 06, 2020

  Ak si niekto myslí,že progresívci a Kiska niečo zmenia,tak je buď naivný alebo hlúpy. Kiska je odsúdený daňový podvodník a člen pozemkovej mafie s priamym napojením na popradské podsvetie. Je nepochopiteľné,že trestaný človek smie kandidovať do politiky. Kiska je rovnaký ako Fico. To,že nakradol menej nič neznamená. Zlodej ako zlodej. Či ukradne 5000€ alebo milión. Čiže Kiska je pre mňa nevoliteľný.
  Truban rovnako. Narkoman a díler drog,ktorý šíril toxikomániu nepatrí do politiky,lež do chládku. Ale najviac ma odradili jeho vyjadrenia o robotníckej triede. Podľa neho by manuálne pracujúci ľudia nemali mať právo voliť. Hrôzu tohto vyjadrenia ukáže analógia s antisemitizmom. Stačí vymeniť robotníkov za židov a už tu máme nebezpečné vyjadrenie. Keby Kotleba povedal,že cigáni by nemali mať právo voliť,tak by mu to neprešlo.
  K tomu pridajme beblavého Beblavého,ktorý ruinuje stranu za stranou,brata má v Gorile a otecka privatizéra. Okrem toho bol pravou rukou zlodeja Kaníka.Zlá partia.
  K tomu pridajme podvodníka Matoviča,ktorý si rád umelo navyšoval náklady,teda páchal trestný čin a stretával sa s Kočnerom,vraj v záujme národa. Sulík detto,riešil s Kočnerom voľbu generálneho prokurátora a to,že sa priznal a oľutoval mi nejako nestačí. Jankovská musela odstúpiť za napojenie na Kočnera,tak aj Matovič a Sulík by mali.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   február 03, 2020

   Kiska je trestaný? V ktorom vesmíre?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*