Parlamentné voľby 2012 a menej štátu

Blížia sa voľby a politické strany pre nás spracovali volebné programy, ktoré by nám mali údajne zabezpečiť blahobyt. Neviem, aké percento voličov si program daných strán aj reálne prečíta, predtým ako sa ich rozhodnú voliť, no povedal by som, že je to mizivé percento.

Babka a dedko volia vo voľbách.Preto som sa rozhodol spraviť porovnanie volebných programov všetkých TOP strán (ktoré sa môžu dostať do parlamentu) z hľadiska znižovania vplyvu štátu a porovnať ich trochu netradičným spôsobom. Ku každému programu napíšem krátke hodnotenie a potom sumár, koľko slov a znakov obsahuje celkovo a koľko slov a znakov z daného programu hovorí o znižovaní vplyvu štátu, teda šetrenie vašich peňazí a zväčšovaní vašej osobnej slobody.

Niektoré strany som do porovnávania nezaradil, jednak preto, lebo som ich nepovažoval konkurenčne za reálnych kandidátov, alebo aj preto, že aktuálny volebný program vôbec nemali na webe (SNS), alebo to bol tak krátky pamflet (99%, SSS-NM), že sa to neoplatilo ani komentovať.

Volebný program strany KDH

16.158 slov a 136.831 znakov celkovo.

KDHVeľmi dlhý úvod všeobecných fráz o tom, ako potrebujeme naštartovať rast, ako je rodina základom spoločnosti a pod. V oblasti hospodárskeho ozdravenia znovu všeobecné frázy o ozdravení, podpory živnostníkov a presadzovania politík na zvyšovanie zamestnanosti. Koncepčne a štylisticky sa mi ten program zatiaľ javí byť veľmi podobný programu SMER-SD.

Body ako „striedme nakladanie s verejnými financiami“ alebo „pokračovanie reforiem“ zaradiť nemôžem, lebo nie sú konkretizované. Naopak konkretizujú snahu o zavedenie dane z luxusu, čo by sa skôr hodilo do programu strany SMER-SD.

Prvú vec, čo vyberám, sú živnostníci, konkrétne snaha o odstránenie byrokracie a jednoduché zakladanie živností. Oblasť dopravy obsahuje hlavne samé investície a zriaďovanie inštitúcií. Vyberám popisovanú liberalizáciu a ozdravné procesy na železniciach. Takisto vyberám snahu vstupu investora, teda privatizáciu Carga a takisto Bratislavského letiska. Z kategórie energetiky vyberám snahu o presadzovanie konkurenčného a transparentného trhu s energiami. Z oblasti cestovného ruchu nevyberám nič. Z oblasti stavebníctva vyberám snahu o dokončenie procesu prípravy nového zákona, ktorý by mal odbúravať byrokraciu.

Z oblasti poľnohospodárstva vyberám snahu o zníženie daní z poľnohospodárskej pôdy. Z oblasti zamestnanosti vyberám body o zlepšovaní podnikateľského prostredia, zmenu zákonníka práce, kde sa spomína aj úprava (?) minimálnej mzdy a zníženie odvodov. Z kategórie medzigeneračnej solidarity nevyberám nič, ani z oblasti marginalizovaných skupín. Z oblasti kultúry vyberám zmenu povinnosti 2% odvodov na dobrovoľné. V oblasti školstva zaraďujem snahu o väčšiu slobodu, decentralizáciu a zrušenie nadbytočnej byrokracie. Z ďalších kategórii nič, až z oblasti verejnej správy vyberám snahu o zlacnenie verejnej správy a takisto dobudovanie e-governmentu. V oblasti zdravotníctva a životného prostredia nevyberám z programu tejto strany nič. Z oblasti samosprávy a čerpanie eurofondov takisto nič, tak ako aj oblasť zahraničnej politiky a obrany.

Vyhodnotenie: 813 slov / 6600 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 4,82 %

Tag crowd volebného programu strany KDH:

Tag crowd volebného programu strany KDH

Volebný program strany MOST-HÍD

2.075 slov / 20.069 znakov celkovo.

MOST-HÍDStrana MOST-HÍD vo volebnom programe hovorí v úvode veľmi všeobecne o zodpovednej hospodárskej politike a o tom, ako to bude mať ďalšia vláda ťažké. V kategórii hospodárskej politiky je to úplne o niečom inom, ako o zmenšovaní zásahov štátu. Naopak, zavádzanie nových centier, centralizácie, dotácie, dotácie, dotácie. V bode o zamestnanosti sa takisto nehovorí nič o odstraňovaní bariér, skôr o zavádzaní nových podporných programov a skôr presúvaní kompetencií.

Ako prvý bod, ktorý som zaznamenal (s prižmúrením oboch očí) o zmenšovaní štátu, je zásadná reforma odvodového systému. V kategórii sociálnych istôt sa samozrejme nenachádza nič, čo by sa dalo započítať, no pobavil ma bod „Doživotnej renty pre všetkých olympionikov“. V kategórii školstvo som zarátal všeobecne definovanú snahu o liberalizáciu trhu školských učebníc a takisto redukciu počtu vysokých škôl. Viac sa v ich programe pri najlepšej vôli o zmenšovaní vplyvu štátu nájsť nedalo.

Vyhodnotenie: 34 slov / 336 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 1,67 %

Tag crowd volebného programu strany MOST-HÍD:

Tag crowd volebného programu strany MOST-HID

Volebný program strany SaS

29.004 slov a 220.166 znakov celkovo.

SaSStrana SaS hneď v úvode popisuje, že len blaho jednotlivcov v skupine môže priniesť prosperitu aj celej spoločnosti. Toto je dôležitý základ, z ktorého by po správnosti mala vychádzať nie len liberálna strana. Tento princíp je taký dôležitý, že ho z úvodníka celý zaraďujem. Hneď z prvej kategórie Verejné financie započítavam snahu o znižovanie deficitu s konkrétnymi číslami a termínmi. Veľmi dôležitý odsek v tejto kategórii je popis zoštíhľovania štátu, kde sa píše konkrétne o efektivizácii a budovaní „malého štátu“. Dokončenie projektu UNITAS alebo rušenie výnimiek v daňovo-odvodovom systéme nepovažujem za niečo, čo by malo v zásade zmenšovať štát.

V odseku dane a odvody zaraďujem takisto jasný odkaz proti zvyšovaniu daní. Tak ako pri ostatných stranách, zaraďujem aj odvodovú reformu, kvôli zníženiu byrokracie. Takisto v tej istej kategórii aj konkrétnu snahu o znižovanie byrokracie a tým aj záťaže pre zamestnávateľov. V oblasti sociálnej politiky sa hneď v úvode popisuje, že riešenie nezamestnanosti je hlavne v zjednodušovaní legislatívy a zlepšovaní podnikateľského prostredia. Tento princíp je taký dôležitý, že ho celý zaraďujem. Čo ma veľmi prekvapilo, je konkrétna popisovaná snaha o zrušenie minimálnej mzdy (čo si neodvážila dať do programu žiadna iná strana). Popisované dotácie zo štrukturálnych fondov na podporu zamestnanosti alebo podobné subvenčné programy, sa za liberálne považovať určite nedajú, preto to nezaraďujem.

Ďalej sa popisujú programy verejných prác pre ľudí v hmotnej núdzi, za minimálne mzdy, na čo chcú zriadiť štátnu agentúru. To by sa hodilo skôr do repertoáru veľmi ľavicovej strany, aj keď treba povedať, že to môže mať aj pozitívny side-effect (odliv tých, čo systém sociálnych dávok zneužívali). Ďalšie popisované navyšovanie rodičovských príspevkov, resp. navrhovanej predlžovanej doby čerpania sa nedajú zaradiť ani náhodou. V oblasti dôchodkov by si táto strana mohla celkom rozumieť skôr s nejakou ľavicovou stranou. Zo sociálnej oblasti započítavam už len snahu o vytvorenie profesionálnych rodín. V oblasti hospodárskej politiky strana SaS popisuje dôležitý princíp fungovania slobodnej trhovej ekonomiky. Zároveň veľkú časť venuje aj popisu škodlivosti stimulov. Zaraďujem aj návrh na uzákonenie prijímania legislatívy EÚ len v úplne nevyhnutnej miere.

Rovnako odvážny návrh ako v prípade minimálnej mzdy je aj snaha o doprivatizovanie štátnych spoločností ako Cargo, Telekom, SAD… takže toto zaraďujem celé. To je veľmi dôležitá a na stranícky program aj nezvyčajná konkrétnosť, ako aj v prípade snahy o zrušenie Fondu národného majetku, Úradu pre normalizáciu a ďalšie popisované úrady. V oblasti cestovného ruchu zaraďujem snahu o zlúčenie SACR a SARIO alebo rušenia nepotrebných úradov na veľvyslanectvách. Na druhej strane snahu o propagovanie značky „Slovensko“ nepovažujem za niečo, čo by vám ušetrilo peniaze, skôr naopak. Kategóriu podnikateľských slobôd zaraďujem (až na pár neutrálnych bodov) ako celok.

Takisto opätovné konkrétne popisovanie snahy o zrušenie minimálnej mzdy takisto zaraďujem. Z kategórii zaraďujem snahu o zrušenie povinnosti základného imania a takisto zrušenie rezervného fondu. Zvyšné body, kde sa popisuje napr. zavádzanie čiernych listín a pod. nezaraďujem. Z oblasti energetiky zaraďujem popis liberalizácie trhu, no body kde sa popisuje regulácia (napr. posilňovanie postavenia URSA) nezaraďujem. Viac sa v oblasti energetiky nájsť nedalo. Z oblasti doprava zaraďujem bod o zrušení zákazu pre cyklistov, znižovanie spotrebných daní z motorových olejov, zníženie podielu spoplatnených úsekov a sadzieb mýta. Takisto zaraďujem poľavovanie pravidiel pre získanie vodičského oprávnenia (kladený dôraz na samotné skúšky). V oblasti európskych fondov, vyberám len časť kde sa hovorí o prioritnom čerpaní pre vpp a infraštruktúru.

V kategórii stavebníctva sa nachádzajú body, ktoré zaraďujem, najmä tie, kde sa hovorí o odbyrokratizovaní systému a znižovaní nákladov stavebníkom. V časti poštových služieb strana SaS píše o tom, že táto oblasť je už liberalizovaná od 1/2012 (pričom je zaujímavé, že ostatné strany píšu stále len o potrebe liberalizácie), no SaS píše o potrebe vytvorenia lepších podmienok pre alternatívnych poskytovateľov. Túto časť zaraďujem celú.

Z kategórie samosprávy vyberám bod, kde sa hovorí o potrebe deetatizácie, decentralizácie a modernizácie, zároveň s presunutím kompetencií v niektorých prípadoch aj na komerčný sektor. Zaraďujem takisto popisované návrhy volebného systému, kde sa hovorí napr. o zrušení príspevku politickým stranám, zníženie kvóra pre referendum, zavedenie elektronického hlasovania a pod.

Z oblasti korupcie a súdnictva nezaraďujem ani jeden bod. V oblasti obrany vyberám časť o efektivizácii fungovania rezortu, kde sa píše o redukcii výcvikových priestorov a rehabilitačných stredísk. Zo zahraničnej politiky vyberám odmietanie tlaku na hlbšiu integráciu EÚ, odmietanie eurovalu a ešte pár bodov. Z oblasti vnútornej bezpečnosti vyberám rušenie plánovaných výberov pokút a úpravu sadzobníku pokút a prísnosti ich posudzovania. Pri pôdohospodárstve vyberám malý bodík o znižovaní administratívnej záťaže a takisto zrušenie úhorovania pôdy. Takisto z tejto oblasti zaraďujem celý popis zefektívňovania fungovania v rezorte. Z oblasti životného prostredia nevyberám nič. Jediné, čo by sa možno dalo akceptovať, je okrajovo spomenuté zrušenie recyklačného fondu, no liberálna strana by mala samozrejme presadzovať zrušenie povinnej recyklácie ako takej.

V oblasti zdravotníctva SaS už v úvode tvrdí, že sloboda jednotlivca je na prvom mieste, no už v druhom bode popisuje zriadenie agentúry pre lieky, technológie a ceny. Takéto niečo so slobodou jednotlivca nemá spoločné nič. Ďalej vyberám odsek o znížení zdravotných odvodov, takisto výborný bod o rozdelení VšZP na tri subjekty a následne jej odpredaj a ešte zrušenie limitov pre poskytovateľov. Z oblasti zdravotníctva ešte vyberám transformáciu zdravotníckych zariadení na akciovky a ešte liberalizáciu očkovacích schém s prehodnotením ich nutnosti.

Z oblasti školstva vyberám len zlučovanie úradov ŠPÚ a ŠIO. Z oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev nevyberám nič (celé je to veľmi ľavicový projekt). Z oblasti kultúry nevyberám nič, aj keď fúzia TASR s RTVS by sa dala vnímať ako úsporné opatrenie. Z oblasti osobných slobôd beriem celý úvod aj s celou časťou dekriminalizácie marihuany, okrem toho, kde sa hovorí o pokračovaní trestania predaja trávy a zavádzania prevýchovných programov. Takisto zaraďujem celý odsek dekriminalizácie pestovania marihuany pre osobnú potrebu. Z tejto kategórie zaraďujem ešte celé odseky o transgender osobách, právnych vzťahoch medzi manželmi a výhradou vo svedomí. Registrované partnerstvá nezaraďujem.

Vyhodnotenie: 6026 slov / 51206 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 23,26 %

Tag crowd volebného programu strany SaS:

Tag crowd volebného programu strany SaS

Volebný program strany SMER-SD

15.526 slov / 126.233 znakov celkovo.

SMER-SDNa úvod by som mal k tomuto programu takú technickú poznámku – SMER-SD ako jediná strana ponúka volebný program na svojej stránke vo wordovskom formáte DOC, teda nie celkom kompatibilný s webovými štandardami a použiteľnosťou. Ostatní ho majú v PDF, resp. aj aj. Pri programe tejto strany sa dá očakávať, že asi veľmi protrhový nebude, keďže samotní autori programu tvrdia, že neveria tomu, že trh niečo vyrieši. No aj tak, poďme sa naň pozrieť, či sa tam predsa niečo nenájde. 🙂

V úvode je obsiahle popisovaná a zdôrazňovaná nutnosť stability, čím sa vlastne pokúšajú odrádzať voličov od voľby ich oponentov, no nič to nehovorí o ich programe. Ďalej to pokračuje potrebnosťou európskej integrácie, alebo popisom nič nehovoriacich pojmov ako podpora “súdržnosti spoločnosti”. Pokračuje to dlhodobými víziami, kde sa strana SMER-SD bude snažiť napr. “iniciovať širokú diskusiu” alebo bude chcieť “priblížiť EÚ občanom Slovenska”. Takýmto štýlom sa tiahne celý volebný program, pričom o nejakej liberalizácii alebo aspoň obyčajnom šetrení na strane štátu zatiaľ (7. strana) ani slova. No už na siedmej strane sa píše o potrebe zvyšovania daní z príjmov na úroveň 25%, takisto návrh na zdanenie dividend a zavedenie dane z finančných transakcií. Teda úplný opak toho, čo by tam pre nás malo byť.

Strana SMER-SD popisuje, ako každá strana vo volebnom programe, potrebu zavedenia ústavného stropu pre deficit, no tak ako aj pri iných stranách, tam nevidno nič o konkrétnych krokoch k znižovaniu. Strop míňania neznamená znižovanie – je to skôr motivácia ísť až ku stropu a potom ten strop dvíhať – tak ako to vidíme teraz v USA, alebo argument pre zvyšovanie daní. Konečne prvý bod, v kategórii podnikateľského prostredia, no aj tam musím vybrať len jednu pasáž, v ktorej sa hovorí o konkurencieschopnosti a znižovaní byrokracie (asi dve vety). Dlho dlho nič a ďalší bod, ktorý môže priniesť konkrétne pozitívne výsledky, je liberalizácia poštového trhu, ktorú má táto strana v programe (v jednom krátkom odseku).

Nič viac, ako tieto dve veci, sa tam nedalo ani pri najlepšej vôli nájsť. Celý ten program mi pripadal, ako keby ho písal niekto, komu nešlo o samotný obsah, ale skôr o kvantitu textu. Natlačiť toľko nič nehovoriaceho textu na toľko strán dokáže jedine politik. Alebo ešte možno niekto zo SAV-ky.

Vyhodnotenie: 60 slov / 457 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 0,36 %

Tag crowd volebného programu strany SMER-SD:

Tag crowd volebného programu strany SMER-SD

Volebný program strany SDKÚ-DS

9.398 slov a 71.867 znakov celkovo.

SDKÚ-DSStrana SDKÚ-DS už v úvode slovami Ivana Mikloša hovorí o potrebe vytvárania lepších podmienok pre zamestnávateľov, s cieľom dosahovať lepšiu zamestnanosť. K tomu dodáva, že určite nebude zvyšovať celkové daňové zaťaženie a byrokratickú záťaž sa bude snažiť zmenšovať pomocou Byrokata. Neviem, či zavádzaním nových inštitútov (rastom štátu) sa dá znižovať veľkosť štátu, no s prižmúrením oka som zarátal odstavec, ktorý o tom hovorí.

V druhom bode zamestnanosti hovorí SDKÚ o tom, že za žiadnych okolností nezaťaží daňami prácu, no dodáva, že skôr zvýšia DPH alebo spotrebné dane, ak to bude potrebné. To, či mi štát zoberie z pravého alebo ľavého vrecka, ma nezaujíma, preto tento bod nezapočítam. Naopak započítavam bod o zjednodušení systému platenia daní a odvodov, lebo to znamená menej byrokracie a tým aj menšie náklady. Takisto započítavam celý odstavec o Byrokatovi (znovu s prižmúrením obidvoch očí). Ďalej v danej kategórii hovorí už strana len o dotáciách pre podnikateľov a vytváraní nových inštitútov.

V oblasti dopravy sa nenachádzalo nič, okrem malej pasáže o revitalizácii železníc, s cieľom obmedziť tvorbu dlhov, čo som takisto započítal.

V kategórii energetiky započítavam snahu o vytvorenie konkurenčného prostredia pre alternatívnych poskytovateľov energií. Oblasť rozvoja vidieka samozrejme nič. Ďalšia oblasť, v ktorej sa hovorí o znižovaní vplyvu štátu, je ozdravovanie financií, kde sa hneď v prvom bode píše o znižovaní deficitu cez tvrdé úspory. Snahu o zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti som nezapočítaval, keďže sa v nej hovorí len o stropoch, nie o znižovaní. Započítal som v danej kategórii snahu o získavanie strategických investorov pre štátne podniky a samozrejme redukciu štátnej správy, ale aj zefektívnenie samospráv, čo reálne bude viesť v štátnej správe k nižšej zamestnanosti a kompetenciám. Ďalej sa v danej kategórii hovorí napr. o väčšej solidarite bohatých v ťažších časoch, čo sa skôr hodí do repertoáru ľavicovej strany.

V kategórii školstva som započítal samostatný bod o rušení byrokracie. V oblasti kultúry sa nehovorí o zmenšovaní štátu nič. V oblasti podpory strednej vrstvy vyberám pasáže z bodu o zvyšovaní tlaku na nižšie ceny odstraňovaním štátnych zásahov, no nekopírujem celý bod, lebo sa tam hovorí aj o zavádzaní nových regulácií, ak by rušenie nepomohlo (niekto si neverí?). V oblasti zdravotníctva zaraďujem do výberu aj snahu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, čo zefektívni hospodárenie a môže byť dobrým krokom k následnej privatizácii.

Vyhodnotenie: 672 slov / 5679 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 7,90 %

Tag crowd volebného programu strany SDKÚ-DS:

Volebný program strany OĽ a NO

6.959 slov a 53.259 znakov celkovo.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiStrana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti hovorí v úvode všeobecne o ich odvážnych cieľoch, o riešení korupcie, klientelizmu a rozkrádania verejných financií. Ich hlavným cieľom je priniesť do politiky novú krv a nastaviť starým politikom zrkadlo. Sorry, ale toto nie je skutočne prvok, ktorý by viedol k znižovaniu vplyvu štátu. Medzi prvý bod, ktorý zaraďujem, je snaha o skvalitňovanie podnikateľského prostredia s cieľom zvyšovania zamestnanosti. Bohužiaľ, dodatok o dotáciách, v prípade, že skvalitnenie prostredia nepomôže, započítať nemôžem.

Ďalej počítam snahu strany o znižovanie byrokracie a takisto snahu o motiváciu podnikateľov zamestnávať formou úľav na daniach. No musím podotknúť, že zatiaľ sú to všetko veľmi stručné body. Takisto pridávam aj snahu o podporu zamestnávania zdravotne postihnutých formou búrania legislatívnych, byrokratických a motivačných bariér. Započítavam aj snahu o daňové zvýhodnenie pracujúcich rodičov s nezaopatrenými deťmi. Ako pri ostatných stranách počítam aj odvodovú reformu a v tomto bode aj so snahou o zavedenie živnostenských licencií. Z kategórie verejných financií pridávam všeobecne formulovaný bod o zastavení plytvania a vyrovnanom rozpočte.

Ďalším bodom z tejto kategórie je snaha o predaj nepotrebného a nadbytočného majetku štátu, teda privatizácie. Pridávam takisto snahu o zastavenie neefektívneho čerpania eurofondov a presun tohto čerpania len na verejnoprospešné účely, vedu a infraštruktúru. Ďalším dôležitým bodom je znižovanie počtu štátnych zamestnancov, konkrétne navrhovaný o 20 %. Z navrhovanej kategórie pridávam ešte zrušenie odstupného pre politikov a zmrazenie ich platov, dokým nebude dosiahnutý vyrovnaný rozpočet.

Dosť veľká kategória je rómsky problém, kde na jednej strane autor programu tvrdí, že do problému nebude nalievať peniaze, lebo to nikde nevedie, no v závere tvrdí „ale však ako si iste uvedomujete, niečo to bude určite stáť.“

Z kategórie školstva takisto ako pri ostatných programoch vyberám liberalizáciu trhu s učebnicami. Z oblasti úradník vs. občan vyberám zákaz pre úrady požadovať od ľudí dokument, ktorý vydal iný úrad s cieľom zníženia záťaže pre ľudí a zavedenia efektívnej správy – e-governmentu. Takisto pridávam bod, ktorý hovorí o potrebe znižovania byrokracie. V kategórii Európa vyberám bod, ktorý hovorí o potrebe zrušenia existencie aktuálneho nastavenia systému čerpania eurofondov, lebo to je vážnym zdrojom deformácie trhu.

Vyhodnotenie: 746 slov / 5898 znakov hovorí o znižovaní vplyvu štátu na občanov.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 11,07%

Tag crowd volebného programu strany OĽ a NO:

Pár grafov na záver

Kvantita volebného programu (celkový počet znakov):

Počet znakov hovoriacich o znižovaní vplyvu štátu:

Podiel týchto znakov k celkovému objemu programu:

Záverečné hodnotenie

Od programu strany KDH som veľa neočakával a priniesol viacmenej to nemastné neslané, nič nové a nič zásadné. Ako som už spomínal v popise, veľmi sa podobá štylisticky a kompozične na program strany SMER-SD. Takisto obsahuje mnohé silne sociálne body.

Program strany MOST-HID bol pre mňa obrovským prekvapením, v negatívnom slova zmysle. Tento program je veľmi stručný a povrchný, nazval by som ho skomprimovaným programom strany SMER-SD. Táto strana (teda aspoň podľa jej volebného programu) nemá čo robiť medzi stranami, ktoré sa aspoň čiastočne chcú tváriť ako pravicové.

Volebný program strany SaS ma celkom prekvapil. Samozrejme očakával som, že ako liberálna strana získa najlepšie výsledky podľa tejto metodiky. No napriek tomu musím povedať, že program je prehľadný, pekne spracovaný a po obsahovej stránke veľmi konkrétne písaný. Prekvapil napr. bod o pláne zrušiť minimálnu mzdu, čo si neodvážila dať do programu žiadna z pravicových strán, pričom by to mala byť samozrejmosť. Na druhej strane musím povedať, že ak sa nejaká strana profiluje ako liberálna, mal by byť ten výsledok podstatne lepší.

Program strany SMER-SD ma celkom pobavil. Vyplodiť také obrovské množstvo nekonkrétneho textu by asi dokázal len málokto. Podľa niektorých informácií ide o prebraté a pospájané texty zo Slovenskej akadémie vied – a tak to aj vyzerá. Ich program je jeden z najrozsiahlejších, no obsahovo je úplne nulový.

Program SDKÚ-DS je pre mňa sklamaním, a to z jedného prostého dôvodu. Tak slabo protrhový program by nemala mať žiadna pravicová strana, najmä nie ak sa ide pasovať do pozície lídra pravice. Takže táto strana sklamanie, no nájdu sa tam napriek tomu celkom dobré body.

Strana OĽ a NO ma celkom príjemne prekvapila, nakoľko Matovičov predchádzajúci program by mohol konkurovať skôr strane SMER-SD alebo inej ľavicovej strane, tentokrát sa snažili spraviť viac pravicový program (asi vďaka spolupráci s OKS).

Na úplný záver by som chcel zdôrazniť, že stále sú tu strany s veľkou podporou, ktoré som nehodnotil (aj tie ktoré som spomínal v úvode), ktoré nemali ani len tú snahu, aby si spravili volebný program a ktoré lákajú ľudí len na lacný populizmus.

7,901 celkovo návštev, 1 návštev dnes

48 odpovedí

 1. Avatar
  február 21, 2012

  Že hmmmm.

  Pri SaS píšeš:
  „Ďalej sa popisujú programy verejných prác pre ľudí v hmotnej núdzi, za minimálne mzdy, na ču chcú zriadiť štátnu agentúru. To by sa hodilo skôr do repertoáru veľmi ľavicovej strany, aj keď treba povedať, že to môže mať aj pozitívny side-effect (odliv zo systému).“
  =
  v súvislosti s týmto bodom programu si treba uvedomiť, že SaS chce dávky v hmotnej núdzi zčasti podmieniť aktivitou.
  Mihál: „Práca namiesto dávok“
  http://blog.etrend.sk/mihalblog/2012/02/14/praca-namiesto-davok/
  Takže toto by sa celkom určite ne-„hodilo skôr do repertoáru veľmi ľavicovej strany“.
  Radičovej/SDKÚ sa tento návrh nepáčil a stopla ho.

  K
  „Z oblasti energetiky zaraďujem popis liberalizácie trhu, no body kde sa popisuje regulácia (napr. posilňovanie postavenia URSA) nezaraďujem. Viac sa v oblasti energetiky nájsť nedalo.“
  =
  Na to „posilňovanie postavenia ÚRSA“ by bolo možné sa pozrieť z iného uhla.
  Veľmi pochybujem, že by niekto z SaS chcel posilňovať Ficovho Holjenčíka, ktorý ako žaba na prameni bráni Ficovo socialistické ponímanie cien energií.
  Práve naopak, tie 2 nimi navrhované orgány pri ÚRSO -Regulačná rada a Regulačná komisia. mali slúžiť na zníženie zasahovania Holjenčíka do tvorby cien.
  Zákono ÚRSO rovnako vďaka Janišovi a SDKÚ neprešiel.
  Link:
  „Zmeny vo fungovaní ÚRSO nenastanú. Novela zákona parlamentom neprešla.“
  http://www.energia.sk/clanok/regulatori/zmeny-vo-fungovani-urso-nenastanu-novela-zakona-parlamentom-nepresla/2113/
  Link:
  „Poslanci neschválili energetický balíček “ (Slovensku teraz hrozia sankcie zo strany EK)
  http://www.slovakradio.sk/radio-slovensko/spravy/Poslanci-neschvalili-energeticky-balicek-?l=2&i=29620&p=6

  Pri:
  „Jediné čo by sa možno dalo vybrať, je okrajove spomenuté zrušenie recyklačného fondu, no liberálna strana by mala samozrejme presadzovať zrušenie recyklácie ako takej.“
  =
  Neviem, kde si vzal ten nápad, že liberálna strana by mala presadzovať zrušenie recyklácie.
  Čo to akože má spoločné so slobodou ?
  Nemal si na mysli skôr zrušenie recyklačných poplatkov ako príčiny korupčného konania recyklačného fondu ?

  Takisto pri:
  „V oblasti zdravotníctva SaS už v úvode tvrdí, že Sloboda jednotlivca je na prvom mieste, no už v druhom bode popisuje zriadenie agentúry pre lieky, technológie a ceny. Takéto niečo so slobodou jednotlivca nemá spoločné nič. “
  =
  hodnotíš dopredu zriadenie agentúry bez toho, aby si uviedol účel jej zriadenia.
  Čo to má preboha do činenia so slobodou jednotlivca ?!
  Pozri si úvod, že o čom mal tento článok byť.

  Toto:
  „Z oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev nevyberám nič (celé je to veľmi ľavicový projekt).“
  =
  ??? Rómska otázka sa samosavyrieši ???

  S úžasom zisťujem, že obchod s marihuanou by Ti nieže nevadil, ale že priam naň vyzývaš
  :
  „Z oblasti osobných slobôd beriem celý úvod aj s celou časťou dekriminalizácie marihuany, okrem toho kde sa hovorí o pokračovaní trestania predaja trávy a zavádzania prevýchovných programov.“
  =
  A narkomani by podľa Teba zrejme mali ísť spásať trávu. Prípadne kradnúť… ?

  Prečo:
  „Registrované partnerstvá nezaraďujem.“
  =
  keď si sa tu rozpísal o osobných slobodách, tak prečo z osobných slobôd vyraďuješ registrované partnerstvá ?
  Aký máš dôvod na vyradenie ?

  Záver:
  Na prvý pohľad pekne spracované, ale osobné dojmy najmúdrejšieho autora sú evidentné.
  Ako napr. ten, že niektoré problémy sa samovyriešia. Omyl.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 22, 2012

   K prvému bodu. Pokiaľ ide o verejné zamestnávanie za minimálne mzdy, toto je celkom s určitosťou niečo, čo je veľmi ľavicové. Štát nemá čo takto zasahovať do trhu. Jedna otázka – kde pôjde nezamestnaný pracovať, do súkromného sektora za min. mzdu alebo do štátneho? Odpovedaj si sám.

   K tomu URSO som to pochopil ako zväčšovanie kompetencií. Ak je to opak, tak fajn.

   K recyklácii – samozrejme že liberálna strana by mala zrušiť povinnosti a všetky náklady spojené s recykláciou. Prečo chceš niekoho nútiť do toho, aby recykloval? Je to obmedzovanie osobnej slobody.

   K zriadeniu agentúry pre lieky. KAŽDÉ zriadenie niečoho = peniaze daňových poplatníkov, aj viac úradníkov, viac byrokracie. Je to principiálna vec, zriaďovaním úradov sa z princípu štát nemôže zmenšovať, v žiadnom prípade.

   K rómskej otázke – ak ma presvedčíš, že čo je liberálne na nalievaní peňazí do nejakej skupiny obyvateľstva s naivnou predstavou, že to vyrieši ich problém… Je to ako s Gréckom, no tam to už aspoň liberáli pochopili. Tu stále nie.

   Samozrejme že podporujem voľný obchod s marihuanou, no nevyzývam naň. Nemám na to dôvod. No neviem prečo by mal štát zakazovaž pestovanie, obchodovanie a konzumáciu. Aký je tam principiálny rozdiel napr. k tabaku, alebo melase? Žiadny podľa mňa. Obmedzovanie a tvrdé trestanie tejto mierumilovnej činnosti považujem za nemorálny zločin proti ľudskosti.

   Registrované partnerstvá nezaraďujem samozrejme, lebo to nemá nič spoločné s obmedzovaním štátneho aparát – práveže naopak, vytvára to nový inštitút reg. partnerstiev a štátu dáva ako na dlani zoznam homosexuálov, čo by mohol krásne v budúcnosti nejaký hitlerko zneužiť. Reg. partnerstvá je veľmi zlý krok, to čo treba spraviť je prosté zmenenie v zákone o rodine ustanovizeň, kde sa hovorí, že manželstvo je vzťah muža a ženy, toto zmeniť na vzťah dvoch ľudí, napr.

   K tvojmu záveru – samozrejme že sú to moje osobné dojmy. Koho dojmy si asi čakal, keď si si čítal môj článok? Toho najmúdrejšieho autora si si mohol odpustiť, lebo škoda ak vecne reaguješ, tak potom to zakončovať trollingom. Btw. ver mi, že som sa snažil byť objektívny pri tomto hodnotení, teda postupovať rovnako pri všetkých stranách.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    február 22, 2012

    Martin, vynikajúci článok! A úprimne hovorím, že programy všetkých strán som nečítal a teraz už ani určite nebudem.

    Z Ivanovej poslednej vety si nič nerob, ono si mnohí čitatelia myslia, že:

    1. Ty si tu pre to, aby si bol objektívny. (Pričom blog zo svojej podstaty objektívny nie je.)
    2. Ty si tu pre to, aby si každý problém riešil z každého – hlavne aj ich, pohľadu. (Pričom blog so svojim obmedzením na dĺžku obsahu tomu priestor nedáva.)

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

   • Avatar
    február 23, 2012

    To o tom najmúdrejšom autorovi je môj názor. Nie je to nadávka, tá by vyzerala inak.

    Pri svojom hodnotení programov strán si abstrahoval od súčasnej situácie v ktorej sa nachádzame. Programy si hodnotil tak, ako keby bol súčasný stav ideálny.
    Na rozdiel od Teba ja chápem programy kandidujúcich strán ako popis aktivít, ktoré majú súčasný stav zmeniť na stav želaný.
    Chce to si pozrieť Manažment zmeny/ Change management. Prvým bodom by malo byť uvedomenie si súčasného stavu.
    .
    1. Píšeš:
    „Pokiaľ ide o verejné zamestnávanie za minimálne mzdy, toto je celkom s určitosťou niečo, čo je veľmi ľavicové. Štát nemá čo takto zasahovať do trhu. Jedna otázka – kde pôjde nezamestnaný pracovať, do súkromného sektora za min. mzdu alebo do štátneho? Odpovedaj si sám.“
    =
    Moja odpoveď /od konca : Dlhodobo nezamestnaný negramotný bez pracovných skúseností isto nepôjde pracovať do súkromného sektora,
    pretože takému žiaden súkromník tú vysoko nastavenú minimálnu mzdu nedá.
    Tu žiaden trh práce pre dlhodobo nezamestnaných ľudí bez pracovných návykov a skúseností nie je a za min. mzdu pracujú 2% zamestnaných, takže tá Tvoja poučka o nezasahovaní štátu neplatí.
    Pri štátnej agentúre pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných verejnoprospešnými prácami (program SaS) si nevzal do úvahy
    400 000 nezamestnaných a ich štruktúru ( na čierno zamestnaných a súčasne poberajúcich dávky v hm. núdzi, negramotných nevyučených, rómsku populáciu, jej vzdelanostnú úroveň a populačnú krivku, demografickú krivku ostatných etnických skupín a národností. )
    Je naopak potrebné zasiahnuť a zo systému dávok vylúčiť ľudí, ktorí na ňom parazitujú (žiadne dávky resp. jedno teplé jedlo denne) a motivovať tých, ktorí záujem pracovať majú.
    To, že čo je pravicové a ľavicové, je to Tvoj čisto subjektívny názor.
    Moja otázka: Čo je zodpovedné?
    Tvoje predstavy smrdia anarchiou. Mám tu ďalej vypisovať, že prečo ?

    2. Recyklácia
    Píšeš: „Samozrejme že liberálna strana by mala zrušiť povinnosti a všetky náklady spojené s recykláciou. Prečo chceš niekoho nútiť do toho, aby recykloval? Je to obmedzovanie osobnej slobody.“
    =
    Vieš, so slobodou konania je spojená aj zodpovednosť za následky konania.
    Keďže súčasný Slovačiar má veľmo ďaleko k zodpovednosti a inteligencii, sú predpisy o nakladaní s odpadmi viac ako potrebné.
    Vyhadzanie/ rozbíjanie ortuťových výbojok, freónových chladničiek, NiCd a Pb akumulátorov, vyhadzovanie fliaš (aj z áut a vlakov), spaľovanie vlastného komunálneho odpadu …
    Ako chceš docieliť stav, že bežný Slovačiar bude uvedomelo recyklovať z vlastnej vôle ?
    Ako ho chceš motivovať ? Keď za odvoz odpadu sa platí a spálenie odpadu je zadarmo (ak Ťa nikto nenahlási, úrady nevyšetria a súd nepotrestá).

    3. K zriadeniu agentúry pre lieky.
    Ty:
    “ KAŽDÉ zriadenie niečoho = peniaze daňových poplatníkov, aj viac úradníkov, viac byrokracie. Je to principiálna vec, zriaďovaním úradov sa z princípu štát nemôže zmenšovať, v žiadnom prípade.“
    =
    Opäť Tvoja čistá anarchia. Vôbec nerozlišuješ, že čo je potrebné a čo nie, čo je zodpovedné a čo nie. Predaj liekov na predpis a ich čínskych náhrad cez internet je podľa Teba OK ?
    Každé onemocnenie/ predčasné úmrtie = peniaze daňových poplatníkov. Aký mal byť účel tej agentúry ?

    4. K rómskej otázke
    Ty:
    „Ak ma presvedčíš, že čo je liberálne na nalievaní peňazí do nejakej skupiny obyvateľstva s naivnou predstavou, že to vyrieši ich problém… Je to ako s Gréckom, no tam to už aspoň liberáli pochopili. Tu stále nie.“
    =
    To čo to je za drblá, sebesamému odpovedajúca otázka ?
    Dáme si klapky na oči a budeme sa tváriť, že problém neexistuje ?
    Takže čo navrhuješ ? Žiadne nalievanie peňazí, žiadne peniaze na rómsku problematiku ?
    Sa konečne zobuď. Ak sa ten problém nebude riešiť, tak nás tu čochvíľa prevalcujú negramotní z osád a tie peniaze si vypália. Tak si to predstavuješ ? To bude to dosť „liberálne“ podľa Teba ?
    Nalievanie bolo doteraz. Peniaze –dávky a prídavky zadarmo.
    Toto celkom určite nie je cieľom SaS.
    Pozri si videá, napr. Krajcera (jedno teplé jedlo denne):
    http://volby.sme.sk/c/6271619/predvolebne-spoty-2012-sas.html
    alebo posledné video Sulíka
    http://www.aktuality.sk/clanok/201850/video-sulik-nelutuje-ze-hlasoval-proti-eurovalu-a-padla-vlada/

    Že čo je pôžička Grécku a euroval, to liberáli chápu celkom jasne.
    Škoda len, že to nepochopilo KDH s ich excelentným ekonómom Marcinčinom a SDKÚ s ďalším excelentným ekonómom Beblavým a Miklošom.
    V Moste-Híd zas nechápe vraj Hayekovec Švejna.

    5. Drogy
    Ty:
    „Samozrejme že podporujem voľný obchod s marihuanou, no nevyzývam naň. Nemám na to dôvod. No neviem prečo by mal štát zakazovaž pestovanie, obchodovanie a konzumáciu. Aký je tam principiálny rozdiel napr. k tabaku, alebo melase? Žiadny podľa mňa. Obmedzovanie a tvrdé trestanie tejto mierumilovnej činnosti považujem za nemorálny zločin proti ľudskosti.“
    =
    Ježkovivoči !
    To fakt chceš aby decká v škole namiesto cigariet hulili marišku ?
    Považuješ za amorálny zločin proti ľudskosti aj tvrdé trestanie domácej destilácie liehovín a vodičov šoférujúcich a zabíjajúcich pod vplyvom alkoholu ?
    Vieš, že o čom je metylalkohol ?
    Priznávam, moje označenie autora za „najmúdrejšieho“ bolo nemiestne.
    Ty si totiž ********* ! Včuľ sa môžeš cítiť urazený.

    6. Ty:
    „Registrované partnerstvá nezaraďujem samozrejme, lebo to nemá nič spoločné s obmedzovaním štátneho aparát – práveže naopak, vytvára to nový inštitút reg. partnerstiev a štátu dáva ako na dlani zoznam homosexuálov, čo by mohol krásne v budúcnosti nejaký hitlerko zneužiť. Reg. partnerstvá je veľmi zlý krok, to čo treba spraviť je prosté zmenenie v zákone o rodine ustanovizeň, kde sa hovorí, že manželstvo je vzťah muža a ženy, toto zmeniť na vzťah dvoch ľudí, napr.“
    =
    Na tomto je jasne vidieť, že nechápeš, že registrované partnerstvá nie sú len pre homosexuálov.
    Jasné, že to nemá nič spoločné s obmedzovaním štátneho aparátu.
    Má to totiž do činenia s obmedzovaním osobnej slobodou jednotlivca! O ktorej tu tak rád píšeš.

    Parafrázujem Tvoj výrok pri recyklácii:
    „Prečo chceš niekoho nútiť do toho, aby recykloval/ ? Je to obmedzovanie osobnej slobody.“
    Prečo si pri RP nenapísal toto:
    =“Prečo nechceš umožniť niekomu uzatváranie registrovaného partnerstva ? Je to obmedzovanie osobnej slobody.“

    Pri posudzovaní osobných práv a slobôd si nekonzistentný, sorry.

    A nezabudni nevoliť, veď všetko sa určite dobre samovyrieši.

    Pre ostatných:
    Najvyšší čas vypadnúť.
    Osadníci, babky demokradky, ficoidi a mladí mariškoví inteligenti to tu prevalcujú.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     február 23, 2012

     1. Ak zoberieš násilným spôsobom zdroje produktívnym a rozdáš ich neproduktívnym, spoločnosti LEN uškodíš. Riešenie (áno aj z tejto situácie) je jedine zrušenie minimálnej mzdy a tým umožnenie aj tým negramotným, aby pracovali aj za nižšiu mzdu ALE v súkromnom sektore.
     2. Sloboda JE O ZODPOVEDNOSTI. Toto je základný fakt, ktorý by si si mal uvedomiť, pokiaľ vychádzaš zo svojich represívnych a etatistických teórií. Sloboda je napr. o tom, že ja sa rozhodnem nerecyklovať a radšej platiť viac, za spracovanie tohto odpadu. Ale to by skutočne tá recyklácia musela byť najskôr ekonomicky výhodnejšia – čo nie je. Takže odporúčal by som ti najskôr si pozbierať nejaké empirické fakty o tejto oblasti, až potom sa do nej obúvať.
     3. Opäť pri liekoch – sloboda je o zodpovednosti. Ak si niekto objedná liek cez internet a zariskuje, je to jeho chyba ak na to zomrie. A to že na to môžu doplatiť ostatní je znovu len chybou štátu, ktorý obmedzuje a monopolizuje zdravotníctvo. Pri plne súkromnom a odetatizovanom zdravotníctve by to vôbec nebola otázka.
     4. Presne tak, navrhujem ŽIADNE peniaze pre rómsku problematiku. Rómovia sa musia začleniť do spoločnosti prirodzene, nerobme z nich cvičené zvery alebo separátnu negramotnú skupinu. Ak je väčšina rómov negramotných, tak žiaľ musia sa uskromniť s nižším ohodnotením, napr. pri manuálnych jednoduchých prácach. No v tom by im najskôr nemohla brániť napr. minimálna mzda.
     5. Považuješ za normálne, keď niekto vypije kolu a potom zabije malé dieťa? Chceš takéto správanie obhajovať? Už si uvedomuješ ako trepeš? Či ti treba ešte viac príkladov? Znovu – SLOBODA JE O ZODPOVEDNOSTI a aj o následkoch ktoré z tejto zodpovednosti vyplývajú. Prečo potom nezakážeš aj alkohol, jeho výrobu, konzumáciu. Veď koľko nehôd a násilností je kvôli alkoholu… zakáž všetko čo považuješ za negatívne a budeme si žiť ako v perinke. Čo ty na to? 🙂
     6. Registrované partnerstvá nie sú správny spôsob ako umožniť dvom neheterosexuálnym ľuďom nadviazať oficiálne partnerstvo. Je to vytváranie hitleroidného inštitútu a so slobodou nemá nič spoločné. Dá sa jednoducho zmeniť pár slov v zákone a tento problém je vybavený.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

 2. Avatar
  február 22, 2012

  Výborne, záslužná práca, Martin, vďaka.

  V zásade vo výsledkoch nie je nič prekvapivé, takýto dojem ide aj z prezentovaných vyjadrení predstaviteľov jednotlivých strán, Čiže hovorené slovo korešponduje s napísaným. Problém ale je v korešpondencii slov a činov a tiež vnímania týchto činov nami. Ja sa napríklad cítim v podnikaní a aj ako občan po pôsobení tejto vlády byrokraticky aj finančne v mnohom viac zviazaná.
  Samozrejme to môže byť len môj osobný pocit, aký iný by som prezentovala. SaS jednoznačne vedie aj u mňa vo vzťahu k ekonomickej slobode, ale napr. stimuly zahraničným firmám tento dojem kazia. Bolo by zaujímavé mať kompletnú vládu s takým vnímaním slobody a zodpovednosti jednotlivca. To by sa realita a vážnosť ich sľubov ukázala v dennom svetle. Bohužiaľ, na Slovensku toto tak skoro nehrozí.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

 3. Avatar
  február 22, 2012

  Tá prvá pozícia pre SaS sa dala očakávať. Ten zvyšok v podstate tiež a ani to OĽaNO nie je prekvapením, keď si človek uvedomí, že svoje slovo pri tvorbe programu mali aj ľudia z OKS.

  Parafrázujúc starú pravdu, žiaden predvolebný program neprežije stret s reálnou politikou, obzvlášť nie pri pomernom systéme .Takže nech bude človek voliť kohokoľvek, tak dobré alebo zlé, ako sa sľubuje, to nebude. Bude to ešte horšie 😉

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 4. Avatar
  február 23, 2012

  Martin, velmi subjektivny nazor.

  Navyse zalozeny na tom klasickom postkomunistickom deleni spolocnosti na ,,pravicu, lavicu a liberalov“.

  Martin, cely Zpadny vyspely svet ma jeden hospodarsky model.
  Ktory, keby som mal prisposobit tvojmu mysleniu, musel by som ho oznacit za komunisticky.

  On vsak nie je komunisticky, on je naozaj modelom sucastneho moderneho kapitalizmu.
  Ked je to presne tento model, ktory priniesol Zapadu taky blahobyt a vysoku uroven.

  Neuraz sa, prosim ta, ale tvoje nazory, su v priamom protiklade s tymto modelom.
  Tak isto, ako nazory ,,liberalnej“ SaS, alebo ,,pravicoveho“ SDKU.

  Pointou je vsak fakt, ze pokial neprestanes takto extremne rozdelovat spolocnost na praviciarov, liberalov a laviciarov a pokial Slovaci nebudu schopni zmenit svoj postoj k prijimaniu ich desatrocia zauzivanych informacii a predstav, Slovensko sa nema sancu niekam pohnut.

  Martin, je to presne toto tvoje sucastne myslenie, ktore Slovensko do dnesnej nelichotivej situacie doviedlo.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 23, 2012

   Myslíš ten moderný súčasný kapitalizmus, v ktorom dominuje socializmus? Ja len, či hovoríme o tom istom.

   Pravica vs. ľavica je hlúposť samozrejme. Toto delenie bežne nepoužívam, no v článku som to použil, kvôli čitateľom. Je to viac pochopiteľné, ako keby som používal výrazy ako „etatisti“ alebo „socialisti“. Takže nie, nerozdeľujem. Rozlišujem len liberálov a neliberálov.

   Takže moje súčasné LIBERÁLNE myslenie nás doviedlo do tohto socialistického marazmu, ktoré vyčítam aj stranám v ich programe? Zaujímavá logika. Prečo nie… 🙂

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   február 23, 2012

   Priklanam sa k Martinovi: dnesny svet je viac socialisticky ako kapitalisticky. Ja si naopak myslim, ze ked dokial nezacneme nazyvat veci pravym menom, tak sa nikam nepohneme.
   V kazdej ucebnici, literature je jasne definovane, co je to kapitalizmus, co je to volny trh. Ani jedno a ani druhe tu jednoducho nie je, bez ohladu na to, ci to mu da niekto trendy pomenovanie ako „moderny kapitalizmus“, „skandinavsky socializmus“, „liberalna demokracia“. Su to stale iba dristy na osprostenie tych, ktori si v zivote neprecitali a neprecitaju serioznu politicko-ekonomicku literaturu.
   Hough!

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   február 29, 2012

   Zapadu a vychodu prieniesli prosperitu a blahobyt lacna ropa, zemny plyn, elektrifikacia a nie politicke nazory. Ked pominu tieto faktory, pojde zapad drsnou liberalizaciou, lebo aj zemegula ma svoju kapacitu, lacna ropa a plyn ju fest posunula docasne nahor. Takze ziadne jedlo zadarmo ci socialne davky v buducnosti nehrozia…

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 5. Avatar
  február 23, 2012

  Tie crowd vizualizacie pre slovensky jazyk nefunguju. Ak to ma mat zmysel, tak musis slova normalizovat, aby si sa vyhol vplyvu sklonovania.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 23, 2012

   Nastavil som tam čestinu. Dokonalé to nie je, no je to aspoň rovnaké pre všetkých. 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 6. Avatar
  február 23, 2012

  Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú …

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 7. Avatar
  február 23, 2012

  mne chýbajú jednoduché návrhy, ktoré by sa dali
  čo najskôr realizovať
  boli jednoduché a ľahko overiteľné

  Príklad:
  Zákonom sa určia licencie pre podnikakateľov.
  Podnikateľ ktorý zaplatí do konca marca 1000 eur nemusí viesť v danom roku účtovníctvo
  musí splniť
  nie je plátca DPH
  jeho ročný obrat nepresiahne 50000 eur
  je fyzická osoba
  zamestnáva maximálne 3 zamestnancov

  uvažoval by som v týchto prípadoch aj o zrušení evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladňou

  To môže ľudí motivovať podnikať

  Najviac sa mi páči veta v programe SaS
  že chcú urobiť revíziu všetkých platných právnych predpisov

  bolo by treba aby legislatívny úrad vlády, národná rada v spolupráci s SAV a niektorými VS pripravila zjednodušenie zákonov a mnohé celkom zrušila
  čo najviac znížila povinnosti rôznych výkazov a hlásení

  potom by sa úrady a inštitúcie mohli venovať
  kvalite, platobnej disciplíne
  a hlavne vzmáhajúcemu sa podnikaniu kedy zamestnanci nedostanú mzdu…

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 8. Avatar
  február 23, 2012

  Ahoj Martin,

  v prvom rade pochvala za vynaloženú prácu a myslím, že článok má veľkú výpovednú hodnotu. V jednej veci však nesúhlasím.

  Recyklácia – čítal som aj tvoje odpovede na prvý komentár, ale nestačia mi. Ak hovoríme o slobode v liberálnom zmysle, platí predpokladám, že sloboda jednotlivca končí na slobode druhého. Súhlasím aj s tým, že sloboda je úzko prepojená so zodpovednosťou a napr. súhlasím aj s tým čo si písal, že keď si niekto kúpi čínsky liek a šlahne ho o zem, že to je jeho problém. (v prípade plne privatizovaného zdravotníctva bez povinných zdravotných odvodov)

  Ale teraz k tej recyklácií. Môžeme privatizovať všetko, ale životné prostredie bude vždy celok a nemožno ho rozdeliť. Takže ak jednotlivec na svojom pozemku škodí životnému prostrediu, škodí celej spoločnosti, takže zasahuje do mojej osobnej slobody.

  Je to ako keby si povedal, že človek, ktorý na vlastnej záhrade si pustí jedovatý plyn nie je zodpovedný za to, že zabije ten plyn suseda.

  Predpokladám, že budeš argumentovať tým, že podľa tvojho názoru recyklácia nemá vplyv na kvalitu žp resp. je ten vplyv minimálny. OK je to tvoj názor, ale ak je názor väčšiny v tomto prípade opačný, má väčšina právo voči teba použiť represiu? Podľa mňa áno a skúsim použiť jednu analógiu, aj keď schválne trochu zveličenú, ale predstav si, že by sa jednalo o jadrový odpad a ty by si vyhlásil, že „Podľa mňa tento odpad neškodí žp“ mala by spoločnosť právo voči tebe použiť represiu?

  Veľakrát som uvažoval o trhovom riešení problémov životného prostredia, došiel som však k záveru, že ide o multigenerečný problém t.j. nezodpovednosť jednej generácie znáša nasledovná generácia. Teda ja ničím životné prostredie, ale doplatia na to moje deti (zasahujem do ich slobody). Zaujímavá je analógia so štátnym deficitom. Ja zadlžujem štát, ale splácať to budú moje deti (zasahujem do ich slobody).

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 23, 2012

   No v prvom rade si musíš odpovedať na jednu základnú otázku – je recyklácia pre životné prostredie (tak ako ju dnes poznáme) prospešná alebo neprospešná?
   Tým myslím, že či náhodou zdroje a celé energie ktoré idú do recyklácie nie sú náhodou v konečnom dôsledku pre živ. prostredie škodlivejšie, ako samotný prínos recyklácie.
   Existovala by v slobodnom trhu recyklácia tak ako ju poznáme dnes?
   Jediné čo žiadam je to, aby nebolo zákonne upravovaná recyklácia a aby to bolo ponechané na trhu. Čo ak by sme zistili, že efektívnejšia je likvidácia odpadu, ako recyklácia? Aj vzhľadom na životné prostredie.
   A ak ťa niekto poškodzuje alebo obmedzuje tým že nerecykluje, máš plné právo sa brániť – polícia, súdy, atď…

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    február 23, 2012

    OK skúsme to preniesť do trochu teoretickejšej roviny. V tej konkrétnej rovine súhlasím, že súčasná politika recyklácie je zlá a neefektívna.

    Ale zamerajme sa na trhové riešenie problémov životného prostredia. Životné prostredie bude chránené len vtedy, ak budú zodpovední ľudia. Oni ale zodpovední nie sú. Keď nezodpovedný človek húli marihuanu – jeho chyba, škodí sebe, keď užije čínsky liek – jeho chyba, škodí sebe, ak ale ničí životné prostredie – jeho chyba, ale škodí aj mne!

    Ako sa v trhovom prostredí môžem brániť nezodpovedným ľuďom, ktorí zasahujú do mojej slobody tým, že škodia životnému prostrediu? Podľa môjho názoru to je tak, že využijem štát a on bude represívny voči ľuďom, ktorí škodia životnému prostrediu.

    Z čoho vyplýva, že ak je strana za ochranu životného prostredia tak (teoreticky) tým chráni slobodu. V praxi to síce nefunguje dobre, ale som presvedčený, že v tomto prípade nie je možné, aby to trh sám vyriešil.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     február 23, 2012

     Tak.
     To som sa snažil naznačiť autorovi.
     Sloboda je dobrá, ale nie je zadarmo. Plávať medzi injekčnými striekačkami, prezervatívmi a ****** nie je bohviečo.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

    • Avatar
     február 23, 2012

     Trh rieši aj ochranu životného prostredia, odporúčam: napr. http://www.mises.cz/clanky/jak-volny-trh-chrani-zivotni-prostredi-218.aspx alebo iné články na mises.cz (zadaj do ich vyhľadávania „životní prostředí“). Jeden príklad za všetky – automobilky sa momentálne predbiehajú v tom, ktorá je viac green, ktorá má lepší elektromobil alebo menšie splodiny zo spaľovacích motorov.

     Samozrejme, že tam sú definovateľné problémy… ako vždy! Problém je ale v tom, či štáty riešia životné prostredie lepšie ako trh. Či nie je náhodou chybou nútiť spoločnosť ľudí vzdať sa jadrovej energie: http://www.iness.sk/stranka/6881-Donuti-nas-EU-zastavit-jadro.html. Pričom samotné štúdie na objednávku štátov ukazujú, že to výhodné nie je a že náklady nesie celá spoločnosť, dokonca krajiny, ktoré si jadro ponechajú. Či najväčšími znečisťovateľmi nie sú náhodou štátom podporované korporácie, ktorých sa green zákony akosi nikdy nedotknú. Či to nie je len bič na malé firmičky a obyčajných ľudí, ktorí môžu len za zlomok znečistenia.

     Možno problém životného prostredia trh rieši do tej miery, do ktorej to je „žiadúce“. Ja neviem… ale kým ty nemáš nepriestrelné argumenty za štátnu intervenciu, dovtedy by žiadna nemala byť.

     Pamätám sa na časy, keď sme iné neriešili len ozónovú dieru a niekto, myslím, odhalil koreláciu medzi vygrgávaným metánom kráv a ozónovou vrstvou. Zabitím všetkých kráv sme teda mohli zabrániť stenšovaniu ozónovej vrstvy.

     PS: Teraz by sem mal prísť niekto, kto mi zase pripomenie, že korelácia nie je príčinnosť. Čo je pravda, ale zároveň tým odpíše všetky štúdie, ktoré sú za zásah štátu.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

    • Avatar
     február 23, 2012

     Vláda je kto? Nie je vláda tiež len ľudia? Ak hovoríte a vychádzate z toho, že ľudia nie sú zodpovední, čo potom chcete s tým robiť? Dať to riešiť ľuďom? Kde to má logiku?

     Je empiricky dokázané, že tam kde štát nezasahoval resp. menej zasahoval do životného prostredia, tam sa mu darilo najlepšie. Tam neboli zabíjané zvery, tam sa nevyrubovali lesy, tam sa neznečisťovala príroda.
     Ak chceš niečo ti o tom môžem nájsť, v Afrike bol jeden taký veľmi pekný príklad tohto. Dobrým príkladom je napr. aj Nový Zéland.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      február 23, 2012

      Neviem, že kde má Tvoja empirika zdroj,
      ten môj mi však hovorí,
      že štát (americký) absolútne nezasahoval do životného prostredia
      (nemýliť si s 1. štátnou rezerváciou -Žltým kameňom) a preto sa tetretylu olova darilo výnimočne dobre. Zdravotné následky otravy olovom boli pritom jasné aj vtedy.
      O prístupe ruského.. pardon sovietskeho štátu k prírode sa choď presvedčiť k studniam na Sliači.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 23, 2012

      Tetraetylu

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      „Neviem, že kde má Tvoja empirika zdroj“ – No keby si pozornejšie čítal, tak by si si všimol, že som o tom písal. Skús si prečítať niečo o Novom Zélande.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      Tým negatívnym príkladom som Ti ukázal,
      že zlepšenie situácie okolo životného prostredia nezasahovaním zo strany štátu nie je automatické.
      Nový Zéland je výnimka. Ak by som Ti mal menovať ďalšie negatívne príklady, tak sa nezastavím.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      Trh nie je o dokonalosti, trh je o slobodnom nenásilnom riešení, z ktorého empiricky vychádzajú najlepšie výsledky. Ak hladáš zaručené riešenia formou sily, hľadaj štát, ak hľadáš najlepšie možné riešenia no nie okamžité a nie hneď dokonalé, tak slobodný trh je jediná cesta.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      Z uvedeného vyplýva,
      že „slobodný“ trh v oblasti ŽP generuje v drvivej väčšine pravý opak najlepšieho možného riešenia.

      Uvedom si,
      že trh je zameraný na riešenia s rýchlou odozvou (okamžitý zisk, návratnosť v priebehu niekoľkých rokov),
      kdežto k odozve a spätnej väzbe v životnom prostredí dochádza spravidla po desaťročiach a tie zmeny nie sú jasne viditeľné a identifikovateľné.

      Príkladom je globálne otepľovanie.
      Aké je tam to „najlepšie možné riešenie vygenerované tým „slobodný“ trhom ?
      Výsledkom egoistického prístupu ľudí, firiem a štátov je totálne fiasko, zakrývanie si očí pred následkami.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      V Afrike urobili taký test. V jednej časti krajiny nechali štátom regulovaný prírodu, tj. zákaz lovu a výrubu atď…a v ďalšej povolili bežným ľuďom prenajať alebo vlastniť celé časti územia, s tým že si na tých častiach mohli robiť čo len chceli. Skús si tipnúť, že kde bol po pár rokoch najväčší nárast počtu zvierat a zalesnenia.. 😉 Trh dokonalý nie je, ale stále ponúka v konečnom dôsledku najlepšie riešenia. Empirika nepustí, no ty ju stále nevieš prijať. 😉

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      Heh, dám Ti jeden bližší príklad.

      V jednom Bananistane urobili taký pokus,
      že lesy vrátili vlastníkom.
      Výsledkom bolo, že ich majtelia spílili a drevo predali. Kysuce.

      V ochranárskej problematike sa trochu orientujem a viem, že čo napáchali aj štátne lesy.
      Odporúčam sledovať aktivity VLKa

      Tu je pekný citát:
      „Najlacnejší odpad je ten, ktorý neskončí na skládke“ (Rozhovor s M. Lukáčom, (nemýliť si s Jurajom Lukáčom z VLKa)
      http://www.euroreportplus.sk/index.php?s_id=3&o_id=200505

      Chlapci, zostúpte už konečne z oblakov slobody na zem a stretnite sa už konečne s egoizmom pravého Slováka.

      Tu si pozrite, že ako vyzerá sloboda nerecyklácie. A takým miest je na Slovensku do aleluje a nie len pri rómskych osadách.
      http://barlog.blog.sme.sk/c/162036/Levocska-kultura-a-nekultura.html

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 25, 2012

      Ahá…a komuže patrí tá cesta alebo ten pozemok v Levoči? Vieš, lebo ak začneš argumentovať niečím narážajúc na slobodu a egoistické súkromné vlastníctvo, potom by si mal uvádzať príklady, ktoré tieto teórie aj vyvracajú. 😉

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 25, 2012

      aD:
      „Ahá…a komuže patrí tá cesta alebo ten pozemok v Levoči? Vieš, lebo ak začneš argumentovať niečím narážajúc na slobodu a egoistické súkromné vlastníctvo, potom by si mal uvádzať príklady, ktoré tieto teórie aj vyvracajú. “
      =
      Čo stále nechápeš ? Ten pozemok patrí niekomu inému.
      Tí, ktorí tam ten odpad hádžu, nechcú pochopiť, že tým o.i. porušujú práva niekoho iného a jeho slobodu konania.
      Rovnako ako Ty nechceš pochopiť, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého.

      Ešte nepočul o susedských sporoch ?

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 24, 2012

      Súčasné štátne riešenia v oblasti žp sú zlé a nemám problém súhlasiť s tým, že sú horšie ako žiadne riešenia – voľný trh. Ale mám pocit, že aj vy budete súhlasiť s tým, že trhové riešenie nie že nie je ideálne, ale ani nesmeruje správnym smerom. Pár svetlých výnimiek (automobilky, Nový Zéland, ochrana rezervácií,…) neznamená, že trh dokáže vyriešiť všetky problémy žp.

      Ešte raz moja kľúčová argumentácia: človek húli marihuanu – jeho chyba, škodí sebe, keď užije čínsky liek – jeho chyba, škodí sebe, ak ale ničí životné prostredie – jeho chyba, ale škodí aj mne!

      Ak necháme všetko v tejto oblasti na trh, tak prídeme do paradoxnej situácie, keď časť obyvateľstva povedzme bude recyklovať a časť nie. Tá časť, ktorá nerecykluje z toho bude ale tiež profitovať rovnako ako tá časť, ktorá recykluje. Neviem kto z vás spravuje váš FB, ale tam bol pred nedávnom taký pekný príklad:

      Experiment jedného stredoškolského učiteľa: jeho žiaci tvrdili, že Obamov socializmus je fajn, pretože nikto nebude chudobný a nikto nebude bohatý. Profesor teda navrhol, že si spravia malý experiment založený na Obamovom pláne. Všetky známky celej triedy budú vždy spriemerované, a tak dostane každý v triede rovnakú známku. Dal im test, niektorí prepadli, iní mali jednotky, celková priemerná známka bola dvojka. Všetci sa potešili, ako parádne ten socializmus funguje, aj keď jednotkári, čo sa veľa učili, boli trocha naštvaní. Na druhý test sa teda jednotkári už tak nebifľovali, a lenivci sa učili ešte menej, takže priemerná známka bola trojka. To už nebolo tak veľa usmiatych tvárí. Keď prišiel tretí test, priemerná známka bola štvorka. Všetci boli naštvaní, nadávali si, obviňovali jeden druhého, a nikto nechcel študovať len preto, aby sa ostatní mohli zadarmo zviezť. Na ich veľké prekvapenie, priemerná známka posledného testu bola päťka. Celá trieda prepadla. Profesor tvrdil, že rovnako by prepadol aj socializmus, pretože ak je odmena veľká, aj motivácia dosiahnuť túto odmenu je veľká; ale ak je odmenou len priemer, nikto sa v podstate o nič nesnaží. Z čoho vyplýva, že ak jeden človek dostane niečo za to, že nič nerobí; druhý človek zase robí za ničovaté nič.

      Nebude aj tu efekt rovnaký? Nestratia tí čo recyklovali motiváciu ďalej recyklovať, keď tí ktorí recyklujú sa budú mať rovnako ako tí, ktorí nerecyklujú?

      Mohol by som prijať to, že nechajme to na trh, ale životné prostredie považujem za existenčný problém. Z dlhodobého hľadiska zhoršujúce sa životné prostredie môže viesť teoreticky až k zániku sveta.

      Nežiadam štátnu intervenciu tam, kde sa to netýka mňa, ale žiadam štátnu intervenciu tam, kde je ohrozená moja sloboda a tá je ohrozená v prípade, že niekto škodí životnému prostrediu, lebo škodí aj mne!

      OK beriem, že štát nie je riešenie, ale v tomto prípade proste ani trh nie je riešenie. Kto však má rozhodnúť o tom, ktorá sloboda bude chránená? Či sloboda nerecyklovať alebo sloboda v zmysle, že si nenechám ničiť svoje životné prostredie tými, ktorí nerecyklujú?

      Thumb up 0 Thumb down 1

 9. Avatar
  február 23, 2012

  Ehm… Vy o autorovi dokážete říct, že má nekonzistentní názory?

  1) Zrušením minimální mzdy se dá každému možnost najít si práci, ať už jakkoli placenou. Proč tedy brát produktivní pracovníky soukromému sektoru? Ostatní je zbytečné – návyky mohou získat i u soukromníka.

  2) Bude-li recyklace ekonomicky výhodná, prosadí se sama. V žádném případě není liberální jakkoli ji přikazovat. Nebude-li, tak smůla.

  3) Prodávání neléků jako léků samozřejmě trestné bude, ale to jest vše. Jak už se tu psalo, svoboda je o zodpovědnosti – a to všech. Je to jejich věc. A argument: „Musíme je přeci chránit…“ je přesně to, na čem stojí základy socialismu. Se svobodou nemá společného nic.

  4) Zrušením sociálních dávek by se dost rychle naučili, že to takto nejde. A přišla by i změna.

  5) Však liberární zdravotnictví jiné než soukromé být nemůže… A tedy, ať si každý nese následky svých činů (i braní drog) sám.

  6) Stát jako takový by do věcí jako manželství (potažmo registrované partnerství) vůbec neměl kecat – to by měla být věc církví či notáře.

  Vaše názory toho často se svobodou nemají mnoho společného, pouze byste rád uplatnil svoje názory (viz drogy).

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 23, 2012

   Prectav si čosik také, dovolím.

   1. Ty:
   „Zrušením minimální mzdy se dá každému možnost najít si práci, ať už jakkoli placenou. Proč tedy brát produktivní pracovníky soukromému sektoru? Ostatní je zbytečné – návyky mohou získat i u soukromníka.“
   =
   Súkromnému sektoru nik negramotných „pracovníkov“ bez pracovnej skúsenosti neberie. Z cca 2% percent pracovníkov za min. mzdu je jasne vidieť, že súkromný sektor nemá záujem a aj tie 2% dostávajú ďalšie peniaze bokom. Preto niečo také ako pracovné „návyky“ tam negramotní nezamestnaní bez pracovných skúseností isto získať nemôžu.

   2) Ty:
   „Bude-li recyklace ekonomicky výhodná, prosadí se sama. V žádném případě není liberální jakkoli ji přikazovat. Nebude-li, tak smůla.“
   =
   Ekonomické je napr. aj spaľovanie fosílnych palív. Na to už dojela nejen mayská civilizace.
   Prikazovanie recyklácie celkom určite nie je liberálne, rozhodne je však recyklácia rozumná.
   Smůla, že to mnozí nechápou, že jo 🙂

   3)
   Ty:
   Prodávání neléků jako léků samozřejmě trestné bude, ale to jest vše. Jak už se tu psalo, svoboda je o zodpovědnosti – a to všech. Je to jejich věc. A argument: “Musíme je přeci chránit…” je přesně to, na čem stojí základy socialismu. Se svobodou nemá společného nic.
   =
   Sorry, nie je to ich vec. Bohužiaľ, sloboda je aj o nezodpovednosti. Je potrebné si spomenúť na tichých „investorov“ nebankoviek a kampeliček a na ich žaloby štátu, že ich neochránil pred ich vlastnou blbosťou. Že „ďakujem“ socializmu.
   http://www.youtube.com/watch?v=pUSvYE_q6lA

   4) Ty:
   „Zrušením sociálních dávek by se dost rychle naučili, že to takto nejde. A přišla by i změna.“
   =
   Uč sa z histórie…najrýchlejšou odozvou na takú zmenu je:
   „Hromadné vykrádanie predajní potravín“
   http://www.obroda.sk/clanok/4292/
   „znížené sociálne dávky, ktoré dostali v týchto dňoch, im nestačia na živobytie“
   http://www.mecem.sk/rpa/?id=search&lang=slovak&show=2610
   „Východ: vykradli ďalšie obchody“
   http://www.sme.sk/c/1273698/vychod-vykradli-dalsie-obchody.html

   Preto je okamžité zrušenie dávok bez poskytnutia možnosti práce/príjmu hoc aj za min. mzdu totálne anarchickým neriešením.

   5) Ty:
   „Však liberární zdravotnictví jiné než soukromé být nemůže… A tedy, ať si každý nese následky svých činů (i braní drog) sám.“
   =
   Bohužiaľ, ani tam, kde je dnes súkromné zdravotníctvo preferované (USA), to nefunguje dobre. Tí, ktorí ochorejú na nákladovo kritické diagnózy, majú utrum. Istá miera solidarity je nutná. Súhlas, že za sebapoškodzovanie by si mal platiť každý sám.

   6) Ty:
   „Stát jako takový by do věcí jako manželství (potažmo registrované partnerství) vůbec neměl kecat – to by měla být věc církví či notáře.“
   =
   Eeee, niečo mi ušlo… notár nie je štátny úradník a nie je tu náhodou aj ústavná klauzula, že štát je nezávislý aj na cirkevných ideológiách ?
   Ak by si bol principiálny a konzistentný, tak by si mal napísať, že štát nemá čo kecať, zasahovať (a cirkev už vobec nie) do vzťahov ľudí. Aby sa nestalo, že partner nemôže dostať info o zdravotnom stave partnera, dediť po ňom…

   Ty:
   „Vaše názory toho často se svobodou nemají mnoho společného, pouze byste rád uplatnil svoje názory (viz drogy).“
   =
   Chcem uplatniť rozumné názory. O tom je sloboda, o tom je diskusia, občas aj ostrá.
   Láskavo neprejudikuj, že či moje názory majú málo spoločného so slobodou.

   „Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou…“

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    február 24, 2012

    Votriem sa k Vašej výmene názorov k jednému bodu
    ad 1) na Slovensku existujú tzv. platové triedy, takže 2% síce dostávajú minimálnu mzdu, ale to neznamená, že tých 98% nedostáva minimum pre svoju platovú triedu.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     február 24, 2012

     Sorry, toto mimo merita veci -úlohy štátu.
     Teda, len ak nie si volič SNS alebo KDH.
     Pretože je fakt, že najsocialistickejšie predstavy o úlohe štátu majú voliči SNS a KDH.
     S tvrdením:
     “Za to, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň, by mal byť zodpovedný štát.”
     súhlas 66% Slovákov a čiastočne s ním súhlasí ďalších 21%.
     Spomedzi voličov KDH s ním súhlasí 74% a čiastocne 19% !

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

   • Avatar
    február 24, 2012

    Tak se prvně podívejte na svoje. Co se konzistenčnosti týče, jsou na tom rozhodně mnohem hůře, než autorovi.

    1) Všechno souvisí se vším. Odstraněním mnoha daní by se zvedlo bohatství společnosti, čímž by stoupla poptávka po všech, obzláště pak nekvalifikovaných pracích. A i dnes, kdo má zájem, práci si najde vždy, i když jeho kvalifikace není kdo ví jaká. A kdo nemá… Tak to sorry, já nikoho k ničemu nutit nebudu. Kdo si chce umřít hlady, do toho.

    2) Toto jsem nějak nepochopil. Chtěl jste tím říct, že fosilní paliva dojdou a co pak? A to si myslíte že dnes paliva budou a zítra ne? Samozřejmě že ne, budou docházet postupně a s tím bude zároveň i stoupat jejich cena, tudíž časem přijde okamžik, kdy se vyplatí jiné zdroje, případně recyklace. Pokud se to dnes nevyplatí, je to jasný důkaz, že zatím není potřeba. (ty Máje nechápu už vůbec)

    3) Nezodpovědnost je druhou stranou odpovědnosti. Kdo riskuje a nevyjde mu to (ať už proto, že je blbej, nebo z jinýho důvodu), ten má holt smůlu. To je ona zodpovědnost, víte?

    4) A co myslíte, že by se stalo potom? V horizontu několika let či desetiletí? Buď by se naučili pracovat, nebo by se dali na dráhu zločinu =>většinou chytnou => vězení => klid

    5) a) Co jsou drogy jiného než sebepoškozování?
    b) Solidarita je podle vás co? Nucené pomáhání někomu, koho ani neznám a nevím, jestli si to zaslouží? Ne, solidarita je, když sám dobrovolně dám peníze člověku, o kterém vím, že to potřebuje. A opět, ve společnosti bez daní (případně s daněmi minimálními) by byla mnohem častější, neboť by bylo více peněz, tedy i více možností pomáhat.

    6) Vždyť píšu, že by stát do takových věcí neměl kafrat, tak co se vám nezdá? Manželství by mělo být za a) církevní (odtud církev) pro ty, kdo ho chtějí, za b) smluvní, odtud notář. To však státu nijak nebrání jej uznávat. (toto jest pouze můj soukromý názor, jak bych si představoval ideální společnost – i když v ní by stát možná ani nebyl. Ale tím, co jsem napsal, jsem myslel, že by nemělo existovat nic jako zakázané (státem) či povolené (státem) partnerství).

    Svoboda neznamená debatu s tím, že vítěz debaty bere vše a ostatní jsou nuceni dělat věci tak, jak chce on. To je demokracie, kde vítěz (ten, kdo získá více hlasů) rozhoduje o všech, i o těch, co s ním nesouhlasí. Ve svobodě mohou být různé názory a základ svobodného názoru je, že ho nikomu nenutím, tedy ho klidně nechám, ať si žije podle sebe – neomezuje-li nějak svobodu moji. A tedy, ať máte názory rozumné nebo ne, chcete-li je nutit násilím (pomocí zákonu) někomu jinému, nejsou to svobodomyslné názory. Ty by nechali ostatní žít, jak chtějí.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

 10. Avatar
  február 24, 2012

  Volebné programy sú jedna vec. Druhá vec sú hlasovania poslancov za konkrétnu stranu v minulosti. Boli (resp.) sú pokusy to hodnotiť.
  http://www.ineko.sk/heso
  http://www.alianciapas.sk/menu_pravidelne_hlasovanie_poslancov_metodika.htm
  Takého hodnotenia majú z hľadiska výberu strany pre voľby tú nevýhodu, že poslanci zväčša hlasujú podľa politických dohôd. A tak napríklad poslanci KDH môžu mať dobré body zo svojho pôsobenia v „pravicovej“ koalícii, ale keď sa dostanú do vytúženej ľavicovej, tak budú ich výsledky opačné.
  .
  No a úplne najhorší výsledok človek dostane, keď sa zaujíma o činy, resp. názory jednotlivých adeptov. Napríklad táto súdružka z SaS
  http://augustinic.blog.sme.sk/
  Zakážeme fajčenie, vybudujeme štátne škôlky ….
  .
  Ja som už podobných vytriezvení zažil niekoľko. Keď ma členovia OKS presviedčali, ako je treba občanom štátom organizovať doplnkové dôchodkové poistenie, ako je treba vo „verejnom“ záujme hlasovať za rozšírenie možnosti vyvlastňovať (poslanec Šebej) ….
  .
  Mne to príde tak, že politici len saturujú dopyt voličov. A dopyt je reálne po etatistických riešeniach. Aj keď niektorí voliči deklarujú, že sú za menej štátu.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 24, 2012

   ad: No a úplne najhorší výsledok človek dostane, keď sa zaujíma o činy, resp. názory jednotlivých adeptov. Napríklad táto súdružka z SaS
   http://augustinic.blog.sme.sk/
   Zakážeme fajčenie, vybudujeme štátne škôlky ….

   ale ona moze, sak sa na nu kukni, vsetko odpustene 🙂

   PS: stale vas tu obdivujem aku mate trpezlivost 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 11. Avatar
  február 27, 2012

  Celé zhodnotenie programov uvedených strán je zásadne subiektívne a chýba v ňom podstata so zameraním na základné princípi demokracie, t. j. na cestu ktorou Slovensko chce káčať. Naj demokratickejší program podľa môjho hodnotenia má strana MOST – HÍD, citujem stručný výňatok:

  Aké sú naše ciele?
  • ochrana a rozvoj demokracie,
  •garantovanie slobody jednotlivca,
  •zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,
  •európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,
  •garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, národnostnú alebo etnickú príslušnosť a sexuálnu orientáciu,
  •presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,
  •posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,
  •zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,
  •podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,
  •odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,
  •vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,
  •vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 27, 2012

   Ja len tak stručne, lebo asi sa rozchádzame principiálne v postojoch. Demokratický program je jedna vec, „slobodný“ program je vec druhá. Demokratický program mať môžu, no demokracia v tomto ponímaní je abstraktný nekonkrétny pojem a v každom prípade ja nie som zástanca demokracie, ja som zástanca slobodného trhu, slobody jednotlivca. Takže na toto som sa aj zameral. MOST-HÍD asi ani nevie čo je to slobodný trh, resp. to majú totálne na háku. Tak vyzerá aj ich program a tak bude vyzerať aj ich vládnutie. V podstate nie je rozdiel, či budete voliť MOST-HÍD alebo SMER-SD, z programového hľadiska je to jedno a to isté.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 12. Avatar
  február 27, 2012

  Zatiaľ vládnuce strany nič neurobili pre hospodárský rozvoj Slovenska, ba naopak. Rzvinutý a sebestačný náš priemysel zdevastovali a občan SLOVÁK je len nádeníkom a lacnou pracovnou silou prinášajúcou zisk zahraničným firmám a štáom ktoré zastupujú. Treba tvoriť a troviť.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   február 27, 2012

   Z mojho pohladu by zase stacilo, aby politici stali od toho hospodarskeho rozvoja co najdalej a nechali NAS tvorit 🙂
   Inak aj ten MOST-HID program co pises – akoze pekne, ale totalne vagne…

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 13. Avatar
  marec 08, 2012

  Budem voliť len takú stranu, ktorá má v programe to, že zdravotné poisťovne nesmú mať zisk.
  Ved to je absolútna nehoráznosť, uzákoniť si povinné odvody do poisťovne, a vytvárať z nich zisk,
  pričom človek čo celý život nemalé odvody platil, musí platiť nehorázne sumy za lieky, ktoré potrebuje na zachovanie života, a často na to nemá, pričom oni majú sto milonov zisku,
  Toj je paródia.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 09, 2012

   A prečo chceš zisk zakázať práve a len zdravotným poisťovniam?
   .
   Čo také PZP (povinné poistenie vozidiel)? Tiež je povinné a tiež je poskytované komerčne, t.j. môže pre poisťovňu vytvárať zisk.
   .
   A keď zostaneme u zdravotníctva: poskytovatelia tovarov (liekov a podobne) a služieb pre nemocnice, tí môžu mať zisk? Však ho budú mať presne z tých istých peňazí, ako tie poisťovne. A čo lekári? Nemali by pracovať zadarmo? Že oni peniaze zo verejného zdravotného poistenia dostávajú za prácu? Ale však aj poisťovňa robí nejakú prácu.
   .
   A nie je nehoráznosť, ak majú zisky stavebné firmy z výstavby diaľníc? Však ten zisk je z verejných peňazí, ktoré ľudia platia nedoborovoľne vo forme daní. Nemalo by stačiť, keby občania platili len náklady na tú diaľnicu? Prečo majú platiť aj zisky stavebných firiem, či vysoké platy ich vedenia? A prečo vlastne máme platiť okrem diaľnice aj nejakú štátnu diaľničnú spoločnosť? A jej vedenie s vysokými platmi? Však mi potrebujeme len a práve tie diaľnice a nie tých, čo sa na tom priživujú, čo majú z výstavby diaľnic veľmi dobrý biznis.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 14. Avatar
  marec 09, 2012

  Zakazat zdravotnym poistovniam zisk je hlupost. Prikazal by som, aby ho museli zverejnovat.
  Ja navrhujem, aby bola jedina zdravotna poistovna (statna), do ktorej je povinny platit kazdy obcan SR. Ta poistovna zabezpeci uhradu zakladnych ukonov, aby obcan neozmrel. Ostatne ukony by boli hradene bud pacientom alebo sukromnou poistovnou (podla vole pacienta). Ak pacient nechce platit rozsirene zdravotne poistenie, tak ho platit nebude a bude platit zdravotne vykony.
  Zvysi sa konkurencia medzi poistovnami a tiez aj zdravotnickymi zariadeniami.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*