Komunizmus (Karel Havlíček Borovský, 1850)

Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřejných a občanských záležitostech světa jest – dle mého mínění – ta okolnost, že lidé buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy aneb rozličné věci nazývají stejným jménem. Komu smysl tohoto mínění není hned zcela jasný, neb se zdá býti nepravdivým, rač povážiti následující příklady.

Když jeden člověk druhého, svého protivníka, zabije, nazýváme to vraždou, když jeden člověk druhému jeho jmění násilně vezme, říká se, že je to loupež, když ale jiný člověk absolutní (neobmezený) král neb císař na sta lidí nenáviděných pobiti dá a jejich jmění si přivlastní, nejmenujeme to vraždou a loupeží, nýbrž popravou a konfiskací. Když někdo jinému chytře a nevědomky jmění jeho uzme, jmenujeme to zlodějství, když ale jiný neb jiní rozličnými bursovními a bankovními obraty svým spoluobčanům velikou část jejich jmění v jejích vlastních kapsách odejmou, tomu neříkáme již zlodějství, nýbrž agiotage (adžiotáže) a operace. Když někdo s jiným nějakou smlouvu učiní a mu něco slíbí, pak ale slib svůj a smlouvu nedrží, jmenujeme to podvod a lež, když ale vláda něco takového učiní, nejmenujeme to lež a podvod, nýbrž změnu systému. Když se někdo proti zákonům zemským nepořádně a násilně opře, nazýváme to buřičstvím, když ale král neb kníže samovolně tyto zákony násilně změní, aneb zanedbává, nenazýváme to buřičstvim, nýbrž Staatsstreich, fait accomplii atd. atd. To jsou tedy příklady, kterak stejné věci jmenujeme rozličnými slovy: a jaký jest z toho strašlivý následek! Vražda, loupež, krádež, podvod a buřičství jsou hanebné věci, které se trestají: ale ty druhé svrchu uvedené jich sestry jistě chlubné bývají, vážené časem a především výnosné, a to jenom proto, že je lidé jinými jmény nazývají, a tudy je během času odvykli považovati za vraždy, loupeže, krádeže, podvody a buřičství!!

Zároveň však jmenujeme rozličné věci velmi často stejným jménem. Když se ku př. většina obyvatelů jisté země dobrovolně podrobí jistým pravidlům, jmenujeme to zákon: když ale jeden člověk neb několik lidí celé zemi proti jejich vůli podle své chutě předpisují a vnucují pravidla, nazýváme to také zákonem. Když obyvatelé jisté země, aby mohli pokojně a bez starosti před nápady cizinců živnosti své provozovati, ustanoví ze sebe jistý počet mužů ve zbrani cvičených ke své obraně, nazýváme to vojsko a obrance zemské: když ale despota, aby mohl nespravedlivé a násilnické panování své nad národem provozovati, násilně si vybere pluky ozbrojených k utlačování tohoto národu, nazýváme to též vojsko a obrance zemské. Když člověk Boha ctí, svědomitě a náležitě své povinnosti vykonává, jmenujeme ho nábožným člověkem: když ale jiný časem hodinku v kostele klečí, oči překrucuje, se shrbeným hřbetem všude chodí, při tom ale nejhanebnější a nejnepoctivější skutky provozuje, jmenuje se též nábožným člověkem.

Nepotřebujeme se dále po podobných příkladech sháněti, najde se jich všude až nazbyt, přece však svět dle mínění mého ještě příliš málo obrátil pozornost svou na toto škodlivé míchání slov a věcí, ačkoli již často na to bylo z rozmanitých stran poukázáno. Větší část hádek jak náboženských, tak politických, též i vědeckých, ba dokonce i společenských, nebyla by nikdy ani vznikla, kdyby vždy jedna strana vykládala smysl slov tak jako druhá. Ba mohlo by se dokonce říci, že jest právě tato okolnost příčinou skoro všeho neštěstí ve veřejných záležitostech na tomto světě. Bojujte proti některé nespravedlnosti a škodlivosti tak dlouho, až konečně po velikých namáháních zvítězíte, dokázavše celému světu nespravedlivost a škodlivost této věci, tak že již déle obstáti nemůže: myslíte, že bude odstraněna? Nikoli, na čas snad přestane, ale hned zas si počnou utiskovatelé a šiditelé lidstva uváděti do života tu samou věc, jen že pod jiným jménem, a znovu musíte bojovati, a tak to trvá nekonečně.

Tak máme ku př. potlačení svobody myšlenek, censuru; když jsme to již tak daleko přivedli, že zrušena jest v zákoně censura, hledí ji zase pod jiným jménem obležení uváděti a po obležení zase buď velikými kaucemi, neb zákazem pošty, a pak zase konfiskacemi a potom zrušením porotních soudů a odevzdáním tisku pod obyčejné, v moci vlády stojící úředníky, a pak ještě odjímáním tiskařských privilegií a Bůh ví, co se ještě dále vymyslí. To všechno se jmenuje jinak než censura, ale není to nic jiného.

A naopak zase, jakmile se vyskytne něco dobrého a získá si lásku a důvěru u lidu, hned si pospíší, aby jménem toho něco zcela jiného a sobě užitečného zavedli. Tak ku př. si ziskalo náboženství Kristovo po velikých pronásledováních a navzdor všem útiskům konečně důvěru a lásku u lidu. Co učinili? Pod jménem tohoto svobodného, nikoho nenutícího, každého milujícího náboženství zavedli největší tyranství, pálení a mučení všech mužů, kteří se o lid zastávali a proti zlým obyčejům mocných pánů vystupovali, učinili sobě z náboženstvi tohoto jen výnosné výdělky a příjmy, které pachtovali, zaslepivše nevzdělanému lidu titěrkami oči, vybírajíce již zde – na zemi – clo do nebe a výplaty z očistce, vedouce kupecký obchod v milosti boží, kterou za peníze prodávali. A pokaždé, kdykoli se konečně po velikých bojích poštěstilo nějakou reformu provésti a nešváry tyto vymýtiti, zavedli je zase za krátký čas již opět do nového učení. To ku př. pozorujeme na protestatismu, který, jsa bojem proti zkažené finanční hierarchii, brzy po provedené reformaci sám upadl opět do těch samých nešvár hierarchie finanční.

Z toho ze všeho vidíme, jak se hraje na světě slovy a kterak chytráci tohoto světa jinými za věci jen slova strkají, ukrývajíce špatné věci pěknými slovy a uživajíce slov brzy za lákadla, brzy za strašidla, jak právě toho jest okamžitá potřeba jejich.

Jedním z podobných strašidel jest také slovo komunismus, které jest již od některého času strašidlem proti všelikým liberálním zásadám. Jak často slyšíme tímto slovem okolo sebe házeti lidi jisté strany, kdykoli se jen o to jedná, aby zohyzdili snažení některé jim odporné strany: tito pánové spoléhajíce se až příliš na sprostnost lidskou, myslí, že již porazili každé liberálnější snažení, když jen proti němu vyřkli nadávku: komunisté, komunistické choutky. Když se jednalo o zrušení roboty, přezdívalo se zastavatelům tohoto spravedlivého osvobození lidu: komunistů; kdyby někdo hájil všeobecné právo hlasovací, nazvali by jej též komunistou. Podívejme se tedy tomuto slovu trochu hlouběji do očí! Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk. Každý ale také vidí hned na první pohled, že takové učení není pranic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno býti mohlo. Kdekoli se ještě toto učení v malých pokusech do života uváděti chtělo, nikde se nic nepodařilo; nejlepší toho máme příklad na klášteřích. Tam alespoň z části zaveden jest komunismus, to jest jmění jest společné všech, ale jaké různice, jaké nepřátelství panuje právě mezi nimi. A to nyní, kdežto se jen o užívání již hotového jmění mezi nimi jedná: jaké by pak teprva byly různice, kdyby si měli také společně to jmění a výživu vydělávat? Než není tu místo a také ani úmysl dokazovati teprva nemožnost a nesmysl komunismu – toť jako již známou a dávno od nás pojednanou pravdu předpokládáme.

Obyčejně se ale slovo komunismus nebéře v smyslu tak úplném, a tu se každé rušení a dotýkání cizího jmění komunismem nazývá. „Svaté jest jmění, heilig ist das Eigenthum!“ slyšeli jsme tak často v nepokojných dobách r. 1848, vidouce to napsáno na krámích a dveřích mezi barikádami. Co vlastně jest jmění? – o tom zde jednati nemůžeme, jest to otázka nad míru těžká k rozhodnutí, která nyní nepochybně bude ještě dlouho hýbati světem: řeklo by se snad, to co mám, jest moje jmění, poněvadž se ale všechno to, co člověk má, jmenovitě ku př. co ukradl, neb mocí vzal, neb oč jiné ošidil za jeho jmění neuznává, dalo by se tedy velmi mnoho o jmění jednati.

Než, my zde skutečně nerozkládajíce pojmu tohoto slova, budeme se držeti jen zcela obyčejného jeho významu, pravíme všem také: Každého člověka jmění se musí hájiti a kdo se cizího jmení dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus!

Když se ale budeme této zásady držeti, shledáme brzy, že komunisté největší jsou zrovna na té straně, odkud právě v tuto dobu nejvíce proti komunismu kázati a brojiti slyšíme: a zpozorujeme také, že zrovna ti, kteří jiné viní z toho, že mají úmysl komunismus zaváděti, sami nejméně jmění cizé za svaté drží. Považme ku př. absolutní neobmezenou vládu: ona jako první komunista béře sobě pod jménem daní, neb konfiskací, neb expropriací atd. jmění cizé podle uzdání svého a nikdo nesmí ani slovem se ozvati proti tomuto nesmírnému komunismu. Vláda absolutní béře celé statky některým a dává je jiným podle své libosti, uděluje některým miláčkům svým privilegie, to jest jiným slovem právo obírati své ostatní spoluobčany, není to nejrozsáhlejší a nejškodlivější komunismus? Jak směšně musí pak na rozumného člověka působiti deklamace z těchto stran proti komunismu, řeči takové, jako se nyní vedou o vysvobození a zachránění evropské společnosti! Jakmile někomu bez jeho dobrovolného svolení aneb proti jeho vůli nějakou část jmění jeho odejmu, dopustil jsem se přestupku proti jmění, jsem komunista. Proto také v dobře spořádaném právním státu nesmějí se jinak ustanovovati a vybírati daně než s povolením sněmu, nechce-li býti vláda komunistickou. Daně jsou zajisté věc nevyhnutelná a potřebná. Výlohy, které k dobrému prospěchu celého národu (rozuměj dobře: prospěchu!) se státi musí, musí také zase národ zaplatiti. Ta část na tyto výlohy, která na každého občana podle spravedlivého a slušného rozvržení (repartice) vypadne, nazývá se daň. Kterak ale může podle zdravého rozumu a podle práva někdo potahován býti k zaplacení výloh, když jsme se ho dříve ani neptali, chce-li tyto výlohy učiniti, uznává-li je za prospěšné neb za nevyhnutelné? Nemá-li tedy daň býti rušení jmění, přestupek proti jmění a komunismus, musí vždy národ sám dříve k dani svoliti, musí se napřed vyjádřiti, že jisté výlohy učiniti chce a že tedy také je zaplatí. Poněvadž se však celý národ sejíti a raditi nemůže, vyvolí si ze sebe zástupce neb plnomocníky (poslance), kteři právo mají ve sněmu místo národu ustanoviti, jaké, které, jak veliké výlohy národ učiniti chce a kterakým způsobem tyto výlohy co daně na jednotlivé občany spravedlivě se rozvrhnouti mají. Proto v konstitučních, t. j. právních, a ne libovolných státech bez povolení sněmu se žádná výloha udělati, to jest žádný dluh na jméno národu spůsobiti a žádná daň národu uložiti, nesmí bez povolení sněmu; jinak jest to komunismus, a sice nejrozsáhlejší, nejnebezpečnější komunismus, komunismus s hůry. A když mi dnes bez mého svolení nařídí platit 20 zl., co zabrání, aby nežádali budoucně 40, pak 80, pak 160 a tak dále, neboť s tím samým právem (totiž bezprávím a libovolností) mohou i celé jmění odejmouti, aniž se budu moci protiviti, obzvláště když se ještě právě zas z těch peněz hodně ozbrojených drží, kteří snadně zaženou každému, kdo je platiti musí, chuť protiviti se takové správě. A kdyby se ještě tyto peníze vynaložily svědomitě k pravému prospěchu národa, zůstal by sice přece způsob vybírání bezprávím, avšak mohl by se každý snadněji touto myšlenkou upokojiti. Víme však, jakým způsobem se v absolutních státech zachází s penězi od národu těžce zaplacenými. Polovička rozhází se povalovačům národu nic neplatným a rozdá se pochlebníkům mizerným, vynaloží se na uplacování atd. atd. Pročež pravím: Nebojte se tak příliš těch komunistů, kteří berou na groše, těm se zajisté snadněji ubráníte! Ale bojte se více těch komunistů, kteří berou na miliony!

4,338 celkovo návštev, 1 návštev dnes

50 odpovedí

 1. Avatar
  august 13, 2012

  Účelom socializmu je prekonať predátorskú fázu vývoja ľudstva.
  Ekonomická anarchia kapitalistickej spoločnosti je skutočným zdrojom všetkého zla.
  Kapitalisti ovládajú hlavné zdroje informácií…. je preto neobyčajne obtiažne, a skutočne vo väčšine prípadov takmer nemožné, aby jednotlivý občan vyvodil objektívne závery a inteligentne využil svoje politické práva.
  Ohromná sila oligarchie súkromného kapitálu nemôže byť účinne kontrolovaná demokraticky organizovanou spoločnosťou.
  Nie som komunista, ale keby som ním bol, nehanbil by som sa za to.
  Neobmedzená konkurencia smeruje k ohromnému plytvaniu práce a k mrzačeniu spoločenského vedomia jednotlivcov.
  Triedne sociálne rozdiely nepovažujem za oprávnené, a koniec koncov si myslím, že spočívajú na násilí.
  Menšina, vládnúca trieda prítomnosti má školy a tlač (médiá), obvykle tiež cirkev pod palcom. To jej umožňuje organizovať a ovplyvňovať city más a urobiť si z nich svo nástroj.

  Albert Einstein

  Thumb up 12 Thumb down 12

  Odpovedať

  • Avatar
   august 13, 2012

   Aj keby som s Bertikom v tomto suhlasil, tak si dovolim podotknut, ze stat v tomto pripade dopadne logicky ako nim spominana cirkev a media – a teda nech je situacia akakolvek, tak ju iba zhorsi.
   Zaroven netusim ako to suvisi s KHB, ktoreho myslienky nie su anarchicke.

   Thumb up 3 Thumb down 8

   Odpovedať

   • Avatar
    august 13, 2012

    no tak to mame teda na vyber. bud nam budu vladnut kapitalisti, alebo kapitalistami skorumpovana vlada ktoru si sami zvolime.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    Odpovedať

    • Avatar
     august 13, 2012

     a co horizontalna socialna mobilita?

     Thumb up 1 Thumb down 9

     Odpovedať

     • Avatar
      august 14, 2012

      proti nej stoji vertikalna antisocialna debilita, ludovo nazyvana chamtivost. cim je clovek bohatsi, tym je chamtivejsi.

      Thumb up 7 Thumb down 2

     • Avatar
      august 14, 2012

      na zaklade akeho empirickeho pozorovania ste dospel k tomuto? Ako sa meria chamtivost?

      Thumb up 1 Thumb down 8

     • Avatar
      august 14, 2012

      ano. na zaklade emprickeho pozorovania. merat sa to exaktne nemusi, nie vzdy sa to da vyjadrit materialne. je to ochota pomoct niekomu v nudzi. je to to co nas odlisuje od vacsiny zvierat, a robi nas ludmi(od vacsiny zvierat, povedzme take slony maju velku mieru empatie ku ostatnym slonom a socialne citenie).
      cim bohatsi clovek, tym chamtivejsi je starociami overena mudrost, dokazovat ju netreba. Samozrejme, su vynimky, ktore ale iba potvrdzuju pravidlo.

      Thumb up 7 Thumb down 1

     • Avatar
      august 14, 2012

      nie, mne slo skor o to, aky kuzelny kluc dokaze rozlisit tych spravnych od nespravnych (chamtivych od nechamtivych ak chces) vo volbach a na uradnickych miestach. Ako sa to stane, ze ti isti ludia, ktori v hufoch chodia nakupovat do Tesca (a podporuju tym chamtivu firmu z ostrovov) sa stanu osvietenymi a vyberu tych spravnych a cestnych, aby ich zastupovali? Nevyberu zase v zachvate vlastnej chamtivosti tych, ktori im slubia, ze pre nich nachamtaju najviac?

      Thumb up 2 Thumb down 6

     • Avatar
      august 15, 2012

      lenze ludia v hufoch ziju od vyplaty ku vyplate s odratymi usami. opet spomeniem ludi z dedin – kazdy ako len moze sa snazi mat co najkvalitnejsie potraviny. aj po celodennej sichte v robote idu do zahradok rylovat, sadit, plevat burinu, zavarat, tak aby ten odpad v obchodoch museli nakupovat co najmenej. kvalitne potraviny na slovensku okrem sezonneho predaja na trzniciach ani nekupis, a ak, tak za stvornasobnu cenu co pri slovenskych mzdach nepripada do uvahy.
      k tomu koho volia – skus si to aspon predstavit – robis desat hodin denne jak srob za 400-500 euro vyplaty, po zaplateni uctov ti zostane H…O, podnikatel u ktoreho robis kupuje tento rok uz druhe auto lebo jeho rozmaznany synacik mu jedno rozbil. A niekto ti tvrdi ze treba zrusit minimalnu mzdu, ze treba podporovat podnikatelov, ze treba ulahcit podmienky na prepustanie zamestnancov a podobne dristy. Tak prizmuris obe oci a zvolis aspon toho co naslubuje.
      Ja neviem preco slovenski podnikatelia tolko vyplakavaju. Na rozdiel od zapandnej europy maju mzdove naklady na rovnako kvalifikovanych zamestnancov minimalne dva-tri krat nizsie.

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Avatar
      august 15, 2012

      a) pri vyplate cca 440€ cisteho su mzdove naklady zamestnavatela 744 €, tzn stat si berie cosi cez 300€, a z tych 440 si clovek musi kupovat veci drahsie o 20% dph + niektore este drahsie o spotrebnu dan

      b) tvrdis ze vsetci podnikatelia kupuju tento rok 2. auto?

      c) neodopovedal si tomasovi na otazku ako chces odlisi spravnych od nespravnych (volby + uradnicke miesta)

      Thumb up 2 Thumb down 5

     • Avatar
      august 15, 2012

      ale ja tvrdim, ze minimalna mzda najviac poskodi tych ludi, ktorych spominas 🙂
      ak nahle uzakonis zlozity vyhadzov zo zamestnania, tak ma efekt iba na ludi, ktoru pracu prave maju – ti, co boli pred tym nezamestnani su na tom horsie – preboha vsak ak viem, ze pripadne prepustenie zamestnanca ma moze stat niekolkomesacne naklady na toto jeho miesto, tak si to setsakramentsky rozmyslim!
      Ja nevidim dovod podporovat ani jednych ani druhych. To, co pises v prvom odstavci inak znamena, ze su tito ludia ochotni platit svojim volnym casom za kvalitnejsie potraviny.
      plus fakt by som rad odpoved na moju otazku a nie vykrucovacky.

      Thumb up 1 Thumb down 6

     • Avatar
      august 16, 2012

      A za kolko by si chcel teda zamestnavat ludi? za 50 eur mesacne? alebo za chleba a vodu, a moznost prespat v chlieve s prascami ako to bolo za prvej republiky ked sme mali udajne 10-te najvyssie HDP na hlavu vo svete?
      Dnesna minimalna mzda nestaci ludom ani na zakladne zivotne potreby ako byvanie, hygiena, normalna strava. Ak podnikatel nevie zaplatit zamestnancov ani na takej urovni tak nech sa na to vysere, a robi nieco insie. V tom vasom ospevovanom svajciarsku maju podnikatelia niekolkonasobne vyssie naklady na zamestnanca a neskrachovali zatial.
      Okrem toho, tym ze miesto jedneho zamestnanca za 300 eur zaplatis dvoch za 150 sa vnutorna spotreba a domaci trh neposunie ani o milimeter.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      august 16, 2012

      Pan Fihert – v tom vasom svajciarsku zaplatia podnikatelia tych 744 eur len na odvodoch za zamestnanca, a neplacu tolko.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      august 16, 2012

      priatelu, neodpovedas na otazky.

      1. ako chces odlisit spravnych od nespravnych (volby + uradnicke miesta)?

      2. uz minule si mi neodpovedal, kedby si potreboval vykachlickovat kupelnu, ktoreho majstra si vyberies? za 500€, za 420€ alebo 320€?

      porovnavat mozes staty v rovnakej dobe, takze chces tvrdit ze v case prvej republiky sa v inych statoch mali ludia lepsie ako u nas? alebo v tom case bola taka doba jednoducho?

      kto sa ma lepsie? clovek pracujuci za minimalnu mzdu, alebo cloveko na socialnych davkach koli tomu ze si nemoze najst robotu (aj koli minimalnej mzde+zakonnik prace)?

      Thumb up 1 Thumb down 5

     • Avatar
      august 16, 2012

      priatelu – ak by som zarabal priemernu slovensku mzdu tak si ziadneho majstra nezavolam, ale si to vykachlickujem svojpomocne.

      k tej minimalnej mzde – je to smiesne. 300 euro ti vyprodukuje clovek aj prdenim do vrtulky, si neviem predstavit v 21storoci ze o aku pracu by malo ist co by mala hodnotu menej ako 300 eur mesacne. Uz len obrabanim pola a pasenim krav tak ako za stredoveku vyprodukuje clovek vacsiu hodnotu.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      august 16, 2012

      je irelevantne kolko zarabas, ci to vies spravit, alebo nevies, ide o to ktoreho majstra by si si vybral. nevykrucaj sa a odpovedaj, za 500€, 420€, 320€?

      vsetci co maju produktivitu 300€ su nezamestnany. celkova cena prace min. mzdy je 442,34€ (47,5% viac ako tvoj priklad) a na 300€ cisteho musi mat zamestnanec produktivitu 470€ (o 57% viac ako tvoj priklad).

      tusis vobec nieco o ekonomii v praxi okrem politickych pouciek?

      Thumb up 3 Thumb down 5

  • Avatar
   august 13, 2012

   ano, Albert Einstein je doveryhodny ekonom a sociolog 🙂

   Thumb up 5 Thumb down 8

   Odpovedať

   • Avatar
    august 14, 2012

    no, mozno keby bol Einstein neoliberal, ked by hladel len na svoj zaujem, tak by sa nevenoval fyzike, ale hromadeniu penazi. Mozno by sme ani netusili co ta teoria relativity je. Mozno keby aj ostatni vedci hladeli len na vlastny prospech by nas svet vyzeral uplne inak. Pravdepodobne by ani internet neexistoval, a neviedli by sme tu take diskusie o nesmrtelnosti chrusta.

    Thumb up 8 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     august 14, 2012

     mozno mozno mozno … pre ludi ako ste vy, to ani nikdy nezistime… Mozno by bolo lepsie, keby radsej hromadil bohastvo, ktovie kam by sme sa dostali. Mozno lietali v tanieroch alebo jetpackoch a boli davno na Marse. A este tu pesnicku ako vojna zvysuje nase technologicke napredovanie a bude to kompletne co keby, co keby…

     Thumb up 3 Thumb down 9

     Odpovedať

 2. Avatar
  august 13, 2012

  Ked povies a, povedz aj b. Problem je totiz v tom, ze Borovsky toto zacal pisat vtedy, ked uz citil, ze na neho siaha smrt a ze mu hrozi, ze zomrie daleko od svojich blizkych. Ako exemplarny buric mal totiz dozivotny trest a zakaz priblizenia sa k Prahe. Chlapik mal totiz syfilis, neliecitelnu chorobu v tej dobe, co bolo v neskorsom obdobi, ked z neho ceska inteligencia robila mucenika, umne zamaskovane za nachladnutie.

  A chlap proste robil vsetko mozne, aby sa na konci zivota zapacil rakuskym uradom. Za jeho horlivost dokonca dostaval nakoniec aj pravidelne prachy od Rakuska. Ciastocne za jeho udavacsku cinnost a ciastocne za tieto antikomunisticke clanky, na ktore rakuska vrchnost reagovala mimoriadne kladne. Chlap toho vtedy vychrili pozehnane a nakoniec sa do tej Prahy dostal, kde potom za par mesiacov aj umrel.

  Thumb up 7 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   august 14, 2012

   Dakujem za exkurz k motivaciam a k zdravotnemu stavu autora. Nieco k obsahu by nebolo?

   Thumb up 2 Thumb down 5

   Odpovedať

  • Avatar
   august 14, 2012

   toto (ten clanok) je pre casopis Slovan 1850, ked este nebol vo vyhnanstve:

   Havlíček nadále vystupoval velmi ostře proti vládě, a tak v červnu 1849 byly Národní noviny zakázány. Ministerstvo mu za příslib mírnosti povolilo jejich další vydávání. Havlíček však pokračoval v kritice a v lednu 1850 byly tyto noviny spolu s přílohou Šotek (zde uveřejňoval své epigramy) zakázány. Havlíček byl vykázán z Prahy a po delším hledání se i s rodinou usadil v Kutné hoře. V jiných místech totiž odmítali jeho texty tisknout. Havlíček v Kutné hoře založil časopis Slovan, který vycházel 2x týdně. Redaktor byl však neustále sledován několika osobami a podrobován domovním prohlídkám. Několik čísel Slovana bylo zkonfiskováno, Havlíček čelil mnoha obviněním a udáním. Běžně s ním bylo vedeno hned několik soudních sporů najednou, což Havlíček ve Slovanu s osobitým humorem komentoval. Nakonec soustavný tlak nevydržel. I přesto, že dostal několik finančních nabídek k loajalitě, se jej však státní moci koupit nepodařilo. V létě 1851 bylo vydáno opatření, na jehož základě bylo možné zakázat vydávání jakýchkoli tiskovin.

   Brixen az na konci 1851
   zavadzate naschval alebo z neznalosti?

   Thumb up 1 Thumb down 5

   Odpovedať

 3. Avatar
  august 14, 2012

  Komunizmus je svinstvo a komunisti su svine! a mozete ma 1000x presviedcat o pomahani chudobnym, o „spolocnom“, o rovnosti, a o systeme, ktory ale NEMOZE a NEBUDE fungovat aj keby vsetci Komancovia chceli.

  Thumb up 6 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   august 14, 2012

   Tomas, pokuste sa radsej ludom vysvetlovat, ze komunisti neexistuju, ze kazdy clovek hladi na svoj vlastny zaujem, ze sa pokusa naplnat svoje sny a tuzby, ze kazdy ma svoje vlastne preferencie, svoje vlastne hodnoty.

   Thumb up 3 Thumb down 5

   Odpovedať

   • Avatar
    august 14, 2012

    nie kazdy. ale u niektorych jedincoch zrejme plati porekadlo podla seba sudim teba.

    Thumb up 4 Thumb down 3

    Odpovedať

    • Avatar
     august 14, 2012

     aj ty si kapitalista. hned prvy dokaz su tvoje prispevky. prezentujes tu svoj nazor a obhajujes ho. aj keby si bol neviem aky velky altruista, socialista, komunista teba naplna to, ze ako ludom pomahas, ako sa s nimi delis, ako mozno vidis, ze je o jedneho bezdomovca na ulici menej, ako sa k sebe ludia spravaju. naplna ta ak su mili a skrie ta, ak sa hadaju aj ked ich osobne nepoznas. tym, ze aj ty mas svoje hodnoty tak aj ty si kapitalista. mozno aj niekde v kutiku duse tuzis mat moc to presadit, ale mozno len robis kolko vladzes, pomahas kolko mozes, aby si uspokojil ukojil tvoje vlastne ego, tvoju dusu… proste si kapitalista, ci sa ti to paci, alebo nie 😉

     Thumb up 1 Thumb down 5

     Odpovedať

     • Avatar
      august 14, 2012

      ano, mas pravdu. myslim ze uspokojovat si svoje ego pomocou tym co to potrebuju je lepsie ako uspokojit si svoje ego vyskou bankoveho konta. a dokonca aj prospesnejsie a logickejsie, nielen pre tych ktorim pomozem, ale aj pre mna samotneho. niekedy menej znamena viac, a to plati aj ohladne osobneho majetku.

      Thumb up 5 Thumb down 2

     • Avatar
      august 14, 2012

      s tymto suhlasim 😉

      Thumb up 2 Thumb down 4

  • Avatar
   august 14, 2012

   ale funguje. vsade naokolo. len ty to nevidis. vela ludi si navzajom pomaha a deli sa o svoj majetok. Kazda normalna rodina funguje na principe spolocneho sa delenia a vzajomnej vypomoci. A nielen rodina, na dedinach si ludia castokrat vypomahaju, jeden dopestuje krajsiu papriku – podeli sa, druhy ma krajsie jablka – podeli sa, jeden druhemu postrazi dieta, hocikedy niekto niekomu nieco da len tak, bez toho aby ocakaval protihodnotu, len tak pre radost, castokrat aj uplne cudziemu cloveku. Chudobny clovek sa vie podelit castokrat aj z posledneho.

   Thumb up 4 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    august 14, 2012

    ale je to dobrovolne, komunisti to robia ci „chces – nechces – musis“ … vyznavaci komunizmu sa mozu medzi sebou dodelit cim chcu a ako chcu, ale nenute to ostatnym…

    Thumb up 4 Thumb down 5

    Odpovedať

    • Avatar
     august 14, 2012

     a to sa mi na tom pacilo. ci chceli ci nechceli museli rozni povalaci a spekulanti chodit do roboty. Dnes staci ked maju majetok, a uz na nich robia ludia ktori ci chcu ci nechcu musia platit hypoteky a nakrmit rodinu.

     Thumb up 5 Thumb down 4

     Odpovedať

     • Avatar
      august 14, 2012

      V Československu sa však v tom čase znárodnenie chápalo ako opak živelnosti a chaosu klasickej kapitalistickej spoločnosti, s periodickými krízami z nadvýroby. V podvedomí ľudí pretrvával strašiak v podobe veľkej hospodárskej krízy zo začiatku 30. rokov. Naopak, prevládalo presvedčenie, že plánovanie prinesie rýchly hospodársky rast a s tým i blahobyt pre všetkých. Plánovacie centrum štátu bude vraj racionálne riadiť ekonomické aktivity spoločnosti, čo zákonite vyvolá pozitívne vplyvy. Navyše i mnohí ekonómi boli pod vplyvom masívnej dezinformácie o plánovaní v Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR, Sovietskom zväze), kde sa vraj za jednotlivé päťročnice dosahovali neuveriteľné tempá rastu. Údajná sovietska hospodárska prosperita sa kládla do protikladu s negatívami trhovej ekonomiky.

      http://www.historiarevue.sk/hr02-03/londak.htm

      Thumb up 0 Thumb down 7

     • Avatar
      august 14, 2012

      rovnaky omyl ako ked si ludia v 89tom mysleli ze ti co bojuju proti komunistom su automaticky lepsi. a viedlo to ku rozkradnutiu celeho slovenska.
      so znarodnenim napr. banictva alebo energetiky suhlasim. slovensko patri vsetkym slovakom, bez ohladu na to ci niekto mal v minulosti nejakych bohatych predkov co sa za lacno dostali k loziskam nerastnych surovin. nerastne bohatstvo by malo sluzit v prospech vsetkych ludi, nikto nema pravo si ho privlastnit.

      Thumb up 5 Thumb down 1

     • Avatar
      august 14, 2012

      pre tvoju informaciu, Ústava SR, článok 4.
      Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

      No ved o tom je menejstatu, si uvedom kto na slovensku najviac kradne a kto mu to umoznuje. Ked si maly zivnostnicek alebo mas malu firmu a zamestnas 5-10 ludi okradas niekoho? Polici a gorily vo vzajomnej symbioze to tu rozkradaju.

      Thumb up 3 Thumb down 6

     • Avatar
      august 15, 2012

      pre tvoju informaciu – precitaj si napriklad bansky zakon, aby tii bolo jasne aky podiel ma z toho stat.

      ked mas firmu so zamestnancami pravdepodobne okradas zamestnancov. Na zaklade vlastnictva vyrobnych prostriedkov si privlastnis cast hodnoty vyprodukovanej zamestnancami.

      Thumb up 3 Thumb down 4

     • Avatar
      august 15, 2012

      pravdepodobne mas bansky zakon nacitany, mozes sa s nami podelit o svoju vedomost, kolko z nerastneho bohatstva slovenska patri statu?

      mam tvoju odpoved chapat tak, ze politici a gorily to tu nerozkradaju, a ja ked zamestnavam ludi tak ich okradam?

      Thumb up 4 Thumb down 4

     • Avatar
      august 16, 2012

      tusim to bolo 5%, presne si nepametam, viem ze som bol zarazeny a znechuteny z toho ked som to cital.

      nikdy som netvrdil ze politici nekradnu.
      Ak zamestnavas ludi, a neplatis im primeranu mzdu tak ich okradas. Mozte snivat dalej, ze len obmedzenim statu tu vyrastie nove svajciarsko. Mzdove naklady aj napriek vysokym odvodom(percentualne) mate oproti svajciarsku nasobne nizsie za rovnako kvalifikovanu pracovnu silu. Chyba bude niekde inde. Je to miera okradania zamestnancov. Ak by ste ich okradali menej, viac penazi by minali, vyssia vnutorna spotreba by znamenala lepsie podmienky na podnikanie aj pre vas. Bezna cesta podnikania je najprv domaci trh a potom expanzia na zahranicny trh, co pri chudobnom slovenskom obyvatelstve je strasne ztazene.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      august 16, 2012

      myslis delenie na vyhradene a nevyhradene nerasty? (vyhradene su vsetky ekonomicky zaujimave pre tvoju informaciu, nevyhradene su skoro bezcenne, takze stat o nich nema zaujem), alebo nebude to nahodou tak, ze bansky zakon je jednoducho zly? skus si precitat

      http://milant.blog.pravda.sk/2011/04/06/ustava-sr-verzus-bansky-zakon-stat-je-najhorsi-vlastnik-ale-pre-koho-1-cast/

      do tvojej pozornosti davam hlavne záver blogu: Banský zákon je preto príkladom rafinovaného prepojenia štátu a súkromného sektora, slúžiac pár stovkám privatizérov nerastného bohatstva z 90. rokov minulého storočia a nie verejnému záujmu občanov SR.

      kolko je primerana mzda? ako sa urcuje? ludia pracuju za menej ako si zasluzia, kto urci kolko si zasluzia?

      Podla teba firmy na slovensku maju trzby a zisky ako svajciarske, len vyplacaju mensie mzdy, preto je na slovensku chudoba?

      PS – menej statu nie je len o daniach, je to aj o dalsich regulaciach.

      skus si tipnut kolko kontrol ti moze prist do maleho dedinskeho obchodiku (potraviny+rozlicny tovar)?

      vies preco v restauraciach sa varia vacsinou instantne polievky a podobne sracky?

      Thumb up 1 Thumb down 6

     • Avatar
      august 16, 2012

      neda sa ti odpovedat na vsetko, strasne melies a pleties si dojmy s pojmami.
      napr. o tych trzbach firiem a svajciarsku. co sa tyka sluzieb a maloobchodu tak prirodzene nemaju take trzby ako svajciarske – prave preto ze su nizke mzdy, a ludia minaju peniaze povacsine na zakladne zivotne potreby, co sa tyka vyroby tak nevidim dovod preco by mali mat nizsie trzby ako svajciarske firmy, a vyssie zisky(pri nizsich mzdovych nakladoch). takemu esetu je povedzme jedno ci je to slovenska firma alebo svajciarska.
      ty si asi pleties podnikanie s prevadzkovanim dedinskej krcmy alebo obchodiku, ked mas take medzery v chapani.

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Avatar
      august 16, 2012

      🙂 samozrejme ze mi nedokazes odpovedat pretoze nie ja, ale ty si pleties dojmy a pojmy a prezentujes tu nerealne komunisticko-socialisticke dogmy, ktorych pravdivost davno vyvratila realita 🙂

      zareagujem len na to co si odpisal, kedze si sa neunuval odpovedat na otazky ktore su ti neprijemne a/alebo na nich nevies odpovedat:

      ak nemam take trzby a zisky ako svajciarska firma, z coho mam potom zaplatit zamestnancom svajciarske platy?

      zjavne nepoznas odpovede na otazky ktore som sa pytal. tu mas odpovede: do maleho dedinskeho ochodiku ti moze prist minimalne 11 kontrol a buzerovat ta mozu komplet za vsetko na co si dokazes spomenut (aj za pavucinu v kute mozes dostat 30€ pokutu), kolko buzerantskych uradnickov potom moze prist do vacsej firmy? jedlo v restauracii musis podavat do 2 hodin od ukoncenia varenia, preto uz nikto nevari poctivu polievku (vyvar, gulas…) ale instantne sracky. aj o tom je menej statu, nie len o daniach, ale aj o menej primitivnej buzeracie.

      Thumb up 1 Thumb down 6

     • Avatar
      august 17, 2012

      ak nemam take trzby a zisky ako svajciarska firma, z coho mam potom zaplatit zamestnancom svajciarske platy?

      tak prestan robit krcmara alebo obchodnika, kup nejaku modernu technologiu, zacni produkovat realne produkty. budes mat rovnake trzby ako svajciari, a budes moct zaplatit zamestnancom svajciarske platy. ked to spravi par dalsich podnikatelov, tak uvidis ze aj krcmarom na okoli sa bude lepsie darit a budu mat trzby rovnake ako svajciarsky krcmari a budu moct platit svojim zamestnancom svajciarske vyplaty. potom sa mozes vratit zasa ku krcmareniu a pri predavani borovicky s pivom sa hrat na podnikatela.

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Avatar
      august 17, 2012

      normalne sa mi paci tvoj diskutersky styl, to naco nevies odpovedat, alebo nechces lebo realna odpoved by bola proti tomu co propagujes, jednoducho ignorujes 🙂

      pre tvoju informaciu, vo svajciarsku 50% hdp tvoria sluzby a maloobchod 🙂

      tvoja argumentacia je na urovni „ak sa ti nepaci odstahuj sa do somalska“ 🙂 co akurat sveci o uplnej absencii skusenosti s realnym zivotom podnikatela, ba priam az s ignorantsvom.

      Ked je to take jednoduche ako prezentujes, preco si nezodpovies 3 otazky (co? ako? komu?) a nepodnikas, neprodukujes a neplatis svojim zamestnancom svajciarske platy?

      Ty mas jednoducho jednu mantru, bez ohladu na ostatne suvislosti (ktore obavam sa ani nepoznas a/alebo im nerozumies a/alebo ich jednoducho ignorujes lebo sa ti nehodia), ze slovaci (mozno aj ine narody, neviem) maju mat svajciarske (nemecke, svedske … ine vysoke) platy, a ze jediny dovod toho su lakomi/neschopni slovensky podnikatelia.

      Thumb up 1 Thumb down 4

     • Avatar
      august 14, 2012

      „rovnaky omyl ako ked si ludia v 89tom mysleli ze ti co bojuju proti komunistom su automaticky lepsi. a viedlo to ku rozkradnutiu celeho slovenska.“
      s tymto sme zajedno a aj to je v tom clanku z roku 1850, pod ktorym je tato „diskusia“

      Thumb up 0 Thumb down 6

 4. Avatar
  august 16, 2012

  Specialne pre anonyma ‘a’

  vo Svajciarsku si kantony ciastocne urcuju vysku dani (federalna dan + dan kantonu) bavit sa teda mozeme len o priemeroch (lebo nechcem vypisovat elaborat). Bavime sa o prijmoch fyzickych osob:
  Ked scitame:
  – federalnu dan z prijmu FO
  – miestnu dan z prijmu FO
  – soc. poistenie zamestnavatel
  – soc. poistenie zamestnanec
  podla prijmu od cca 26 do 33%, pricom DPH je vyssia sadzba 8% a nizsia je pod 3%. Kolko z 1000 EUR zaplati Svajciarsky zamestnavatel a kolko ostane v penazenke zamestnanca si snad dopocitas sam…

  Myslim, ze aj rocne prijmy verejnych rozpoctov su niekde na urovni 40% HDP. A zakonnik prace pripusta viac odpracovanych hodin ako napr. u nas. Minimalna mzda nie je garantovana zakonom. Inak asi 1/4 europskych statoch minimalnu mzdu nema

  Thumb up 0 Thumb down 7

  Odpovedať

  • Avatar
   august 16, 2012

   specialne pre Tomas Lengyela
   narychlo som vyguglil – priemerna cista mzda vo svajciarsku v roku 2008 35 635 eur rocne. cize cca 3000 mesacne. cize na daniach a odvodoch zaplati za jedneho zamestnanca svajciarsky podnikatel viac ako 1000 eur.
   Ked pan Karol „Karolisimo“ Frihet lamentuje ze pri vyplate cca 440€ cisteho su cele mzdove naklady zamestnavatela 744 eur, tak to vyznieva smiesne, lebo svajciarsky podnikatel plati za zamestnancov viac uz len na tych odvodoch a daniach.

   Thumb up 4 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    august 16, 2012

    nechcem sa vam miesat do debaty, ale ked ma spominas, ja nelamentujem, len konstatujem. Mas to pomylene, dan zo mzdy a odvody neplati zamestnavatel, ale zamestnec (o tolko dostane menej na vyplatu ako by mal dostat).

    mzdy porastu ked klesne nezamestnanost a bude rast produktivita prace, neexistuje ziadny iny sposob ako trvalo a udrzatelne dvihnut mzdy. ako myslis ze sa svajciari prepracovali k takym mzdam (ved ani zakonnu minimalnu mzdu neamju)?

    Thumb up 0 Thumb down 6

    Odpovedať

    • Avatar
     august 17, 2012

     nieje to jedno ci formalne plati odvody zamestnavatel, alebo zamestnanec? podnikatel ma nejake celkove naklady na zamestnanca, a zamestnanec dostane mzdu znizenu o dane a odvody. je to uplne irelevantne ci dane a odvody plati formalne zamestnavatel, alebo zamestnanec. mimochodom to mas pomylene ty, lebo na slovensku plati aj zamestnavatel, aj zamestnanec.

     rovnako to mas pomylene vostatnych zalezitostiach. je sice pekne podnikat v sluzbach alebo maloobchode, ale pre ekonomiku je to nepodstatne. keby vsetci krcmari a obchodnici aj platili NULA eur zamestnancom, a NULA eur statu na daniach a odvodoch aj tak nasa ekonomika neporastie. dokonca ani viac pracovnych miest nevznikne, lebo do krciem nebude mat kto chodit, a do obchodov kto nakupovat.

     vsetko sa toci okolo vyroby. a vo vyrobe nieje rozdiel medzi svajciarskom a slovenskom. nikto ti nebrani kupit nejaku modernu technologiu, implementovat ju, a dosiahnut rovnaku produktivitu zamestnancov ako svajciarske firmy. Ja v tomto nevidim rozdiel medzi svajciarskom a slovenskom. Jedine ze svajciar ma vydavky na zamestnanca 5000 eur, a slovak 1000.
     preto su vo svajciarsku take vysoke mzdy. lebo svajciari vela vyrabaju. dokonca polovica hdp krajiny nepochadza zo svajciarska. aky je to kontrast so slovenskom kde polovica hdp odchadza prec zo slovenska.

     to ze vlastnis nejaku krcmu alebo obchodik neznamena ze sa rozumies makroekonomike. predsa je rozdiel medzi statom a dedinskou krcmou(ked pozeram prenos z parlamentu tak trochu o tom pochybujem).

     Thumb up 4 Thumb down 5

     Odpovedať

     • Avatar
      august 17, 2012

      priatelu, je uplne jedno ako to na vyplatnej paske nazves, odvody a dane vzdy plati zamestnanec, ze na vyplatnej paske je napisane odvody zamestnavatela je primitina politicka kamuflaz 🙂

      dalsi odseky snad ani nema cenu komentovat, blud na blud a same protirecenie inzitneho ekonoma luptakovho typu:-)

      ale neda mi 🙂 sluzby a obchod v modernych ekonomikach tvoria znacnu cast HDP a zamestnavaju znacnu cast obyvatelstva. je to koli rastu produktivity v polnohospodarstve a priemysle (menej ludi vyrobi dost potravin a statkov, takze si mozeme dovolit luxus sluzieb). rast produktivity uzko suvisi s kapitalom, a v tom je rozdiel medzi slovenskom a dajme tomu svajciarskom.

      tomu s nulami rozumies snad len ty sam, je to uplna nerealne blbovina :-), jedine co mi napada ze to moze byt, je nevydareny opacny klam rozbiteho okna 🙂

      samozrejme v sulade s komunisticko – socialistickou dogmou propagujes vyrobu a uplne ignorujes suvislosti. Ako som uz pisal vyssie ty mas jednoducho jednu mantru, bez ohladu na ostatne suvislosti (ktore obavam sa ani nepoznas a/alebo im nerozumies a/alebo ich jednoducho ignorujes lebo sa ti nehodia), ze slovaci (mozno aj ine narody, neviem) maju mat svajciarske (nemecke, svedske … ine vysoke) platy, a ze jediny dovod toho su lakomi/neschopni slovensky podnikatelia.

      Dalej sa pomaly pasujes za odbornika na makroekonomiu a pritom dristas bludy o svajciarskom a slovenskom HDP 🙂 jednoducho funny guy 🙂

      Thumb up 3 Thumb down 5

   • Avatar
    august 17, 2012

    Parita kupnej sily?
    Co je pricinou toho, ze svajciarsko je tak bohate a slovensko nie?

    Thumb up 0 Thumb down 5

    Odpovedať

 5. Avatar
  august 20, 2012

  ak tam vidis chyby, sem s nimi. nevsimol som si ze by sme sa v niecom zhodli a snad by som nekritizoval nieco s cim suhlasim 🙂

  aj ked do teba sem tam rypnem, vzdy aspon konkretne, inak to nema zmysel.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*