KeynesCoin

„In Flation We Trust“

Taxes, Laws, Regulations

Hrabemi Ztohoven, hlavný mysliteľ, Progressbar Hackerspace

Úvod

Bitcoin je významným míľnikom vo svete digitálneho spracovania platieb. Jeho aktuálna podoba však obsahuje nedostatky, čo priznal aj samotný autor Sathoshi Nakamoto („Celé je to napi**, chlapci“ – Satoshi Nakamoto).

V tejto práci popíšeme niektoré (iné) nedostatky a navrhneme riešenia. Opierame sa pritom o poznatky z existujúceho finančného systému, ktorý rokmi preukázal svoju životaschopnosť a schopnosť zrýchľovať pohyb peňazí v ekonomike. Zároveň prináša niektoré nové odvážne a revolučné koncepty.

Nami narhované opravy je možné implementovať v novom platobnom systéme. Ten nazývame KeynesCoin, podľa rešpektovaného ekonóma, prvého ekonomického hipstera a trendsettera Johna Maynarda Keynesa. Oficiálnou skratkou pre túto menu je KNC.

Poznámka: Správa v Genesis blocku je šifrovaná a jej význam zatiaľ ostáva tajomstvom: „2014-03-30 Nobody 50.06, Kiska 29.66, Fico 20.28; Founder: heXKRhnGdSg“. Osoba, ktor á ho vysvetlí, dostane špeciálnu zberateľskú edíciu KeynesCoinu vydanú k prvému výročiu KeynesCoinu.

Problémy bitcoinu

 • Deflácia – Deflácia je neintuitívna. Obyčajný človek je zvyknutý na infláciu (zvyšovanie cien), jej výhody a istoty, ktoré prináša. Odmena za ťaženie KNC sa bude každé štyri roky zdvojnásobovať!
 • Pomalá ekonomika – Inflácia a štátne projekty sú motorom ekonomiky. Bitcoin tento motor postráda.
 • Nedostatok peňazí – Všetci sú smutní, že majú málo bitcoinov. KeynesCoin to vyrieši – keď bude mať každý viac peňazí, všetci budeme šťastní („A všetci budú štastní, čoti**beYES“ – Strapo)
 • Ekológia – Bitcoin zvyšuje hladinu morí a množstvo sklenníkových plynov, čo zabíja organické potraviny a podporuje obrovské korporácie, ktoré obchodujú s geneticky modifikovanými potravinami a pesticídmi
 • Horná hranica počtu coinov – Limitovanie počtu coinov je apokalypsou a ruinuje všetko poctivé a stabilné, na čom stojí náš svet.

Táto práca je delená do troch kapitol:

 1. Regulácia
 2. Sociálny systém
 3. Dane

1. Regulácia

Regulačné úrady

KeynesCoin bude pod striktným dohľadom Úradu na reguláciu KeynesCoinu (ÚRK). Štátny úrad na reguláciu regulačných úradov (ÚRRU) bude dohliadať na reguláciu ÚRK. Pre udržanie poriadku a efektivity bude ÚRRU kontrolovaný Úradom na reguláciu úradov na reguláciu regulačných úradov (ÚRÚRRU). Ten je zároveň „Najvyšším regulačným súdom“.

Podľa učenia Johna Maynarda Keynesa, KeynesCoin využíva dva dôležité prvky ako motory ekonomiky – infláciu a vládne výdaje. Napriek všeobecnej úžasnosti inflácie existuje jeden malý problém, známy ako „priveľa núl“. KNC však s touto malou nepríjemnosťou počíta a rieši ju historicky overenou metódou – vždy keď budú mať ceny priveľa núl (určí centrálna autorita), odpíše sa potrebný počet núl.

Vládne výdavky budú možné ešte pred ťažením prvých KNC vďaka konceptu pred-ťažené KNC. Tieto predťažené KNC majú špeciálny status a budú použité pre vládne projekty. Tými sú špionáž, jadrový program, boj s vnútorným nepriateľom, boj proti terorizmu, regulačné úrady, boj proti pornografii a iným zlám podľa prevládajúceho náboženstva.
KNC adresy majú nasledovný formát: Meno, priezvisko, rodné číslo, vierovyznanie, rasa a sexuálna orientácie. Všetky adresy sú registrované v Medzinárodnom centrálnom registri krypto adries.

Vytváranie a zabezpečenie privátnych kľúčov

Privátne kľúče k adrese dostane občan po odovzdaní okolkovanej žiadosti s notársky overenou kópiou rodného listu, očkovacieho preukazu a čestného vyhlásenia o bezúhonnosti a morálnej čistote potvrdenom štátnym hygienickým úradom alebo obecným farárom.

Privátne kľúče generuje a prideľuje Náhodný bezpečnostný úrad. Ako zdroj náhody sa použije zaužívaná a overená funkcia „return 4; // chosen by fair dice roll, guaranteed to be random“, ako bola popísaná bezpečnostným expertom Randallom Munroe v štandarde č. XKCD-221.

Všetky privátne kľúče bude uchovávať Náhodný bezpečnostný urád zašifrované niekoľkými kolami šifry ROT-13. Počet vyžadovaných kôl ROT-13 sa vypočíta pomocou rovnice 2^(stupeň utajenia), kde stupeň utajenia je celé číslo v intervale 1 až nekonečno.

Zálohy kľúčov sú šifrované najsilnejším známym heslom, ktoré obsahuje písmená nbusr a číslice 123 v tomto poradí.

Legal tender

Jeden KeynesCoin prislúcha hodine práce. Každý občan je povinný poskytnúť jednu hodinu svojej práce každému, kto je ochotný za ňu zaplatiť jedným KeynesCoinom.

Výnimku tvoria pracovníci združení v nasledovných odboroch združených v Konfederácii odborových zväzov: Zdravotné sestry, učiteľia, poľnohospodári, kňazi, maliari (s výnimkou maliarov používajúcich acetónové farby), lobbisti a hráči golfu, výrobcovia zadných koliečok na invalidné vozíky, ak sú tieto koliečka vyrobené z organickej gumy.

Medzinárodné transakcie

Všetky medzinárodné transakcie budú vďaka Medzinárodnému úradu pre kontrolu, riadenie a monitorovanie adries kryptomien okamžite identifikovateľné a bude sa dať na ne automaticky uvaliť clo vo výške, ktorú určí Colná správa. Toto zabezpečí ochranu lokálnych výrobcov tovarov a poskytovateľov služieb.

Na etickosť a medzinárodnú korektnosť transakcií bude dozerať Organizácia spojených nádorov. Tá bude mať zvláštne oprávnenie zneplatniť transakcie, ktoré sú podozrivé z financovania terorizmu (drvivá väčšina transakcií v hodnote väčšej ako 100 KNC na Iránske adresy). Peniaze z takto zneplatnených transakcií budú použité na zachovanie svetového mieru a budovanie odpočúvacích staníc pre zachovanie morálnej čistoty sveta.

Homologizácia minerov

Ťaženie je povolené len pomocou prístrojov schválených centrálnym Výskumným ústavom ťažby kryptomien a regulácie vodných tokov v Banskej Štiavnici, kontrolovaným Úradom na kontrolu výskumu ťažby kryptomien a regulácie vodných tokov v Banskej Bystrici.

Homologizované minery musia filtrovať z elektrickej siete jadrovú energiu. V prípade použitia energie zo solárnych zdrojov bude automaticky zvýšená odmena za vyťažený blok.

Zmenárne

Hlavná burza sa volá Mt. FED a je štátnym orgánom podliehajúcim reguláciám centrálnej banky a kontroly Národným úradom pre reguláciu vekslovania a špekulácií.

Mt. FED určuje, ktoré adresy sú banky (a teda môžu realizovať double spending).

Frakčné rezervy (double spending)

Keďže systém frakčných rezerv sa už v praxi uplatnil a overil, preto KNC banky budú mať možnosť z každého KNC ktorý u nich ľudia a firmy vložia poskytnúť až 95 KNC v úveroch a iných finančných produktoch. Ak je to KNC vytvorený priamo vládou/autoritou (kľudne aj podobným mechanizmom), môže to byť až 98 KNC.

V prípade že klienti budú chcieť vybrať svoje vklady a banka ich nebude vedieť vrátiť, použije sa menovaný generátor náhodného čísla a v prípade párného výsledku sa výška chýbajúcich vkladov automaticky premietne do zvýšenia daní (opäť len pre osoby a firmy patriace do rozsahu 20% okolo mediánu príjmov v KNC), zvýšená o odmenu pre manažment banky za ich hrdinskú snahu podporiť ekonomický rast zvýšením objemu peňazí v obehu. V prípade nepárneho výsledku sa kockou hádže znovu.

Vera Pohlová, dôchodkyňa

„Vera Pohlová, dôchodkyňa“ je špeciálna funkcia, ktorú zastáva najstarší občan v republike. Medzi jej hlavné právomoci patrí: Byť morálnou autoritou, mať špeciálny kľúč, ktorý dokáže všetky tie KeynesCoiny zakázať (tzv. červené tlačidlo)

2. Sociálny systém

Dôchodkový systém

Po odťažení daného počtu KeynesCoinov má každý miner možnosť poberať dôchodkové dávky, na ktoré sa mu skladajú ostatní aktívni mineri. Mineri majú navyše možnosť nejakú časť naťažených KeynesCoinov posielať na špeciálny účet prislúchajúci Prvej štátnej pyramídovej, alternatívne do 42. piliera do Národnej Dôchodkovej Správcovskej Spoločnosti.

Poistenie pre prípad ťaženianeschopnosti

Špeciálna komisia určí na základe sofistikovaných tabuliek, kto už nie je schopný ťaženia. Táto komisia bude podriadená kontrole parlamentného výboru pre reguláciu KeynesCoinu a je volená priamo sponzormi politických strán, ktorí sú priamo volení zakladateľmi politických strán, ktoré sú volené priamo občanmi, ktorí priamo voliť chcú.

Sociálne istoty

Pre prípad že by sociálne prípady chceli zobrať osud do svojich rúk a privyrobiť si nejaké KNC poskytovaním osožných produktov a služieb, budú títo nevďačníci potrestaní nielen odobratím príspevkov, ale aj dodatočným zdanením akýchkoľvek zárobkov. Takto vyzbierané KNC budú použité výlučne na kampaň odrádzajúcu od takéhoto nevďačného konania.

Odškodnenie obetí nebankových subjektov

KNC automaticky odškodní obete nebankových subjektov ako napr. Bitcoinica a MtGox. Užívateľom sa vráti 172.4% pôvodnej hodnoty, aby ich štát odškodnil za duševnú újmu a zvýšený stres, čím zároveň podporí zdravie obyvateľstva a nakopne ekonomiku. Okrem odškodného dostanú občania aj úrok, ktorý bude zodpovedať aktuálnej diskontnej sadzbe Národnej Banky Slovenska.

3. Dane

Daňový systém

Tým že daň bude automaticky aplikovaná na každú transakciu v systéme, úspešnosť výberu daní bude 100% a ušetrí sa na ich vymáhaní (alebo sa aspoň ušetrí zdravie daňových úradníkov,ktorí sa budú môcť venovať hraniu solitaire a iným bohumilým činnostiam).

Aby sa zachovali niektoré dôležité črty súčasného systému -konkrétne daňové úľavy pre strategických investorov a iné VIP (priatelia štátu, priatelia ľudu, priatelia ústavných činiteľov) – systém bude bude podporovať automatické neuplatňovanie dane pre 100 najväčších poberateľov štátnych dotácií plus osoby a firmy zo zoznamu VIP, ktorý bude vedený Daňovým úradom a MT. FEDom.
Na vykrytie straty z takto nevyzbieraných daní systém vypočíta patrične zvýšenie daní pre osoby a firmy patriace do rozsahu 20% okolo mediánu príjmov v KNC.

Daňový úrad

Každý občan má povinnosť každý rok podať daňové priznanie. Daňový úrad kontroluje, či je daňové priznanie vyplnené správne. Kontrola prebieha oproti blockchainu, ktorý je autoritatívnym zdrojom, keďže dane sa platia automaticky.

Daňové priznanie sa podáva vytlačené na ihličkovej tlačiarni, vyplnené podľa templatu dane.602, dostupného na internetovej stránke daňového úradu prístupnej cez Internet Explorer 6 alebo nižším. Daňové priznanie musí byť vytlačené, podpísané notársky overeným podpisom a razítkom fyzickej alebo právnickej osoby.

U osôb mladších ako 37 rokov musí byť podpísané aj zákonnými zástupcami, ktorí zároveň nesú trestnoprávnu zodpovednosť za správnosť vyplnenia. U osôb starších ako 37 rokov musí potvrdenie vydať štátom certifikovaný obvodný lekár, psychiater a štátom schválený školský výchovný poradca, ku ktorému bol občan pridelený naposledy, kedy navštevoval štátnu vzdelávaciu inštitúciu.

Záver

Veríme, že sme sa dotkli všetkých problémov súvisiacich s existujúcimi kryptomenami.

Myslíme si, že KeynesCoin je významným krokom ku šťastnej vláde a šťastnému národu. Veríme, že takto navrhnutá mena bude podporovať ekonomický rast planét mliečnej dráhy najbližších 300 tisíc rokov a vďaka demokraticky zvoleným úradom bude rešpektovať vôľu ľudu.

 

Zdroj: Progressbar Hackerspace

5,786 celkovo návštev, 1 návštev dnes

5 odpovedí

 1. Avatar
  apríl 01, 2014

  Zaujímavý koncept, ale má vážny nedostatok spočívajúci v absencii definície nezávislosti ÚRK, ÚRRU a ÚRÚRRU.

  Navrhuje doplniť, že všetci pracovníci ÚRK, ÚRRU a ÚRÚRRU podliehajú nezávislému výberu v procese ktorého občania zastúpený volenými zástupcami vyberú zo zoznamu nezávislých odborníkov, tých najkvalitnejších. Súčasne je nutné nezávislosť pracovníkov ÚRK, ÚRRU a ÚRÚRRU poistiť doživotnosťou úradu, ako i vykonávanej funkcie + ústavne garantovanou valorizáciu miezd všetkých pracovníkov ÚRK, ÚRRU a ÚRÚRRU.

  Thumb up 8 Thumb down 0

  Odpovedať

 2. Avatar
  apríl 01, 2014

  Nuž neviem, čo sa v tom Progressbare podávalo, ale musel to byť veľmo dobrý matroš. Aj ja taký chcem ! Kedy bude nasledovná seánsa ?

  Tiež mi chýba stať o ťažbe vrtuľníkom. To sú tie zariadenia, čo dokážu distribovať nové coiny so šokujúcou presnosťou a adresnosťou. A ku ktorým každý hľadá vhodný hack, aby sa dostal do zoznamu adresátov.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   apríl 03, 2014

   Nasledujúca seansa bude, keď si ju zorganizujeme. Ale už pomaly niečo plánujem. 😉

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

 3. Avatar
  apríl 09, 2014

  To je povedené!

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

 4. Avatar
  apríl 30, 2014

  Mam otazky:
  1. Co bolo myslene tym, ze Bitcoin zvysuje hladinu mori?
  2. Ten epilog pisali potomkovia Marxa a Engelsa?
  Uz fakt ostava, len vrazit kazdemu cip pod kozu, ved papier je nemoderny a neekologiky.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*